Δημοφιλέστερα Most Popular

Favourite / Αγαπημένα

Αγάπη - Κορίνα Κονταξάκη

Να χαθείς μέσα σε κάποιον άλλο Και να νιώθεις τη σάρκα σου να αποσυντίθεται μέσα του. Να απορροφηθείς μέσα σε κάτι χωρίς απόδειξη ότ...

Wholistic Spiritual Training – what is it?


A few words from the final WST meeting
Text transcribed and edited by Eleni Cosma

This piece of soil which I reserve,
Let it feed the earth when it returns to it.
This piece of sky marked by my presence
Let it enrich the earth for as long as I reside within this flesh,
And let it enrich the Source, as it returns to it.’’

This prayer, which brings to light our aim through the concept of ‘’The Upside-Down Tree’’ – in other words, confronting our life from the perspective of our Divine being, and not through our physical, material presence – precisely expresses our condition.

We have now reached the third year of our training, and I would like us to conduct a brief overview as we conclude this great cycle. I will read the words of your diploma which offer an appropriate deduction of our work. I would firstly like to clarify that the realization of the Self, which is the ultimate goal of the Wholistic Spiritual Training is precisely the realization of the Trinity (Soul, Consciousness, Source) for which all religions and all Masters speak. This realisation is not something which in any way prevents us from living within the constructs of society; in fact, it does the very opposite. The realization of the trinity enables us to handle life through a healthier, more pleasant and more effective way. Nobody needs to go and live in a cave!


WHOLISTIC SPIRITUAL TRAINING – FINAL DIPLOMA
This is to certify that _________
Has completed the three-year training on RAJA YOGA – WHOLISTIC SPIRITUAL TRAINING
Wholistic Spiritual Training is a life training on the eight steps of Raja Yoga that lead each person to the Self:
FIRST YEAR: PHILOSOPHY AND PRANAYAMA
Yama – social guidelines to prevent us from creating negative unconscious programming
Niyama – personal guidelines so we can deactivate negative unconscious programming
Asana – practices for a strong physical/emotional/mental body
Pranayama – ability to feel and control the vitality
Pratyahara – ability to detach from the senses and from the daily occurrences of our life
SECOND YEAR: CHAKRA
Dharana ability to concentrate
THIRD YEAR: MEDITATION                        
Dhyana – ability to concentrate without the ego (to become the concertation point)
Samadhi – complete absorption and the ability to delete deep programmings that affect our being
Now________ is ready to spread the teachings of RAJA YOGA through Wholistic Spiritual Training, either by teaching or through her own example.
*We are always One – Self. ”

In order to achieve the above, we used, aside from the eight steps of Raja Yoga (Ashtanga Yoga of Patanjali) three additional tools:
    1. Mantra
    2. Mudra
    3. Devotion (Ishwara Pranidhana) /Or our spiritual chain (paramparai). 

1.From your experience, how has repeating a set phrase with a specific vibration (mantra) contributed to your meditation, and thus indirectly to our development?
- Guides our awareness (energy) in a specific path, preventing us from losing our way.
- Focuses the mind
- Clears and fortifies our goal

2. Why do we use a specific bodily posture and precise connections of our hands/fingers (mudra)?
- Creates specific nerve connections which help to guide our energy.
- Protects the nervous system
- Strengthens the flow of the energy

3. Many of us could not have come as far as we have without their focus on something higher than themselves. This ‘’Higher’’ can be whatever the individual requires to strengthen their faith: God, Jesus, a saint, an angel, a divinity.
I would like to speak also however, for the spiritual chain (paramparai) which in our culture does not exist as such, as in the tradition of Yoga. Personally, I would not have been able to develop my own spiritual self, without the support of our spiritual chain (Swami Gitanananda paramparai).
The microcosm which we create as a group and which contributes to this energy, is of great importance. The spiritual family is much more powerful than the biological family. But we must first feed it with energy. Hierarchy is what builds this strong energy. The spiritual family and the spiritual hierarchy are very strong tools, and this chain is known in India as ‘’parambarai’’ I take energy from my teacher, who in turn takes energy from his teacher, you then take energy from me, others will take from you, and thus a great spiritual chain is formed which has incredible power. Remember, that not everyone needs to teach.The light can also be spread through our example. But we must recognize and respect the spiritual chain to which we belong.

With these tools we move forward, and will continue our development!

Let us now read a poem written by our own Eleni Cosma, as an offering to her group (you). It is relevant, as it explores the concept of the Upside-Down Tree.

Everything, everything.

And the tree, the tree is overturned
For what roots are known when they have met with clouds
While the route of birds is undisturbed...
What leaves are known when they are one with earth,
While the worms leave not a moment to rest...

Above it, around it, everything, everything moves
As if ignorant to this great disruption of being,
As if there is no inkling that the tree has stretched its roots into the boundless ocean of sky
Meeting with the mist from whence it came
And the stories it finds seep deep within as it feasts on its own true makings
While something ancient is arisen
Where earth and sky are accountable
The mother and father of this great overturn
In dialogue at last.

Yet everything, everything moves still, undisrupted by this great violation of nature
In which nature finds and loses itself
In which nature is found and lost and there is more so much more....
For once the roots have planted themselves in the embryo of their master
There is nowhere else for them to belong.
And while the leaves sink into what the roots once knew,
They bring this ancient wisdom back to its earth.

For the rhythm is beating now for those who can listen
And everything, everything knows not that it too is merely awaiting this great overturn.

And all the while the tree lies still, basking in the blessings of its glorious view
of everything,
Everything.
Everything.

Eleni Cosma, for the graduation of the First Wholistic Spiritual Training group, with Korina KontaxakiΤελικό δίπλωμα Ολιστικής Πνευματικής Εκπαίδευσης με την Κορίνα Κονταξάκη – τελευταία συνάντηση(η μεταφορά προφορικού λόγου σε γραπτό κάνει το κείμενο ιδιόμορφο)

“Αυτό το κομμάτι γης που κρατάω
 Ας θρέψει τη γη όταν πάει πίσω
 Αυτό το κομμάτι ουρανού που κρατάω
 Ας κάνει τη γη πιο πλούσια όσο είμαι σε αυτό το σώμα
 Και ας κάνει πιο πλούσια την Πηγή, όταν πάει πίσω”

Αυτή την προσευχή που φέρνει σε λόγια τον στόχο μας όταν «αναποδογυρίσουμε το δέντρο» -δούμε δηλαδή τη ζωή από τη μεριά της Ουράνιας υπόστασης μας και όχι μέσα από τη υλική μας υπόσταση- εκφράζει ακριβώς την κατάσταση μας.

 Φτάσαμε στον τρίτο χρόνο της εκπαίδευσης μας και θα ήθελα να κάνουμε μαζί μια μικρή ανακεφαλαίωση αφού ολοκληρώσαμε έναν μεγάλο κύκλο! Θα διαβάσω τι γράφει το δίπλωμα σας που είναι ένα πολύ καλό συμπέρασμα της εργασίας μας. Απλά να διευκρινίσω πως η συνειδητοποίηση του Εαυτού, που είναι ο στόχος της Ολιστικής Πνευματικής Εκπαίδευσης είναι ακριβώς η συνειδητοποίηση της Τριάδας (ψυχή, Πνεύμα, Πηγή) για την οποία μιλούν όλα τα πνευματικά μονοπάτια και όλοι οι Δάσκαλοι. Και δεν είναι κάτι που σε εμποδίζει να ζήσεις μέσα στον κόσμο αλλά το αντίθετο. Είναι κάτι που σε κάνει να χειρίζεσαι τη ζωή με τον καλύτερο, με τον πιο ευχάριστο και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Κανείς δεν χρειάζεται να πάει να ζήσει σε σπηλιά!

«Ολιστική Πνευματική Εκπαίδευση – ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
Με το παρόν βεβαιώνεται ότι (όνομα)
Έχει ολοκληρώσει την τρίχρονη εκπαίδευση στη RAJA YOGA- Ολιστική Πνευματική Εκπαίδευση
Η Ολιστική Πνευματική Εκπαίδευση έχει στόχο να οδηγήσει σταδιακά το κάθε άτομο στον Εαυτό. Ακολουθεί τα οκτώ σκαλοπάτια της Raja Yoga:
Yama- καθοδήγηση για την κοινωνική ζωή ώστε να μην δημιουργούνται αρνητικοί υποσυνείδητοι προγραμματισμοί.
Niyama – καθοδήγηση για την εσωτερική ψυχολογία του κάθε ατόμου, ώστε να αποδυναμώνονται αρνητικοί υποσυνείδητοι προγραμματισμοί.
Asana- πρακτικές για δυνατό φυσικό/συναισθηματικό/νοητικό σώμα
Pranayama- ιδιότητα να νιώθουμε και να καθοδηγούμε την ζωτικότητα μας.
Pratyahara – αποστασιοποίηση από τις αισθήσεις και αυτά που μας συμβαίνουν στη ζωή.
Dharana – ιδιότητα συγκέντρωσης σε ένα σημείο                       
Dhyana – Ιδιότητα συγκέντρωσης χωρίς το εγώ (γίνομαι το σημείο συγκέντρωσης)
Samadhi- ιδιότητα απορρόφησης από το σημείο συγκέντρωσης και κατάργηση προγραμματισμών που επηρεάζουν τη συνειδητοποίηση του Εαυτού. 
Τώρα ,(όνομα) είναι έτοιμη να μεταφέρει τη σοφία της Raja Yoga μέσα από την Ολιστική Πνευματική Εκπαίδευση, διδάσκοντας ή με το παράδειγμα της.
Είμαστε-Πάντα-Ένας-Εαυτός»

Για να πετύχουμε τα παραπάνω χρησιμοποιήσαμε, εκτός από τα οκτώ σκαλοπάτια της Raja Yoga (Ashtanga Yoga of Patanjali) ακόμα τρία εργαλεία:
1.       μάντρα (mantra) ,
2.       μούντρα (mudra),
3.       αφοσίωση (ishuara pranidhana) /ή την πνευματική μας αλυσίδα (paramparai).  
1.Απο την εμπειρία σας, πως το να επαναλαμβάνουμε μια καθορισμένη φράση με συγκεκριμένη δόνηση (μάντρα) συνέβαλε στον διαλογισμό μας, άρα έμμεσα στην εξέλιξη μας;
- Καθοδηγεί την επίγνωση (ενέργεια) μας σε συγκεκριμένη πορεία ώστε να μη χαθούμε
-Εστιάζει το νου
- Καθαρίζει το στόχο και τον ενδυναμώνει

2. Η συγκεκριμένη σωματική στάση και συγκεκριμένη ένωση χεριών (μούντρα) γιατί είναι καθοριστική;
- Δημιουργεί συγκεκριμένες νευρικές συνδέσεις που βοηθούν την καθοδήγηση της ενέργειας μας
-Προστατεύει το νευρικό σύστημα
-Ενδυναμώνει τη ροή της ενέργειας.

3.Πολλοί από εμάς δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν τόσο χωρίς την εστίαση τους σε κάτι ανώτερο από αυτούς. Το ανώτερο μπορεί να είναι οτιδήποτε για τον καθένα ενδυναμώνει την πίστη τους: Ο Θεός, ο Χριστός, ένας Άγιος, ένας άγγελος, μια Θεότητα.
Θα ήθελα να μιλήσω όμως και για την πνευματική αλυσίδα (paramparai) που στην παράδοση μας δεν υπάρχει τόσο , όσο στην παράδοση της γιόγκα. Προσωπικά δεν θα μπορούσα να προχωρήσω χωρίς τη στήριξη της πνευματικής μας αλυσίδας (Swami Gitanananda paramparai).
Είναι πολύ σημαντικός ο μικρόκοσμος που δημιουργούμε σαν ομάδα και που συνεισφέρει στην ενέργεια. Η πνευματική οικογένεια είναι πολύ πιο δυνατή από την οικογένεια εξ αίματος. Αλλά πρέπει πρώτα να της δώσουμε ενέργεια. Η ιεραρχία είναι αυτό που χτίζει τη δυνατή ενέργεια. Η πνευματική οικογένεια και η πνευματική ιεραρχία είναι πολύ δυνατά εργαλεία. Στην Ινδία το ονομάζουν parambarai = Πνευματική αλυσίδα. Εγώ παίρνω δύναμη από το δάσκαλο μου, εκείνος από τον δικό του δάσκαλο, εσείς από εμένα, άλλοι θα πάρουν από εσάς και θα δημιουργηθεί μια μεγάλη πνευματική αλυσίδα που θα έχει τεράστια δύναμη. Δεν χρειάζεται όλοι να διδάξουν. Το φως απλώνεται και με το παράδειγμα μας! Όμως χρειάζεται να αναγνωρίζουμε και να σεβόμαστε την πνευματική αλυσίδα στην οποία ανήκουμε. Δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε να έχουμε τη θρησκεία μας (που είναι και αυτή μια πνευματική αλυσίδα).

Με αυτά τα εργαλεία προχωρήσαμε και θα συνεχίσουμε να προχωράμε!

Ας διαβάσουμε τώρα το ποίημα που έγραψε η αγαπημένη μας Ελένη Κοσμά σαν μια προσφορά στην ομάδα της (εσάς). Μας αφορά γιατί μιλάει για το αναποδογύρισμα του δέντρου.


Τα πάντα, τα πάντα.

Και το δέντρο, το δέντρο αναποδογυρίζεται

Μα πώς να λογιστούν ρίζες όταν συναντούν τα σύννεφα;                              
Ενώ το μονοπάτι των πουλιών μένει ανενόχλητο

Πώς να λογιστούν φύλλα όταν είναι ένα με τη γη;
Ενώ τα σκουλήκια εργάζονται ακούραστα….  
                            
Πάνω από αυτό, γύρω από αυτό, τα πάντα, όλα κινούνται
Σαν σε άγνοια αυτής της υπαρξιακής διαταραχής  
Σαν να μην υπάρχει ένδειξη ότι το δέντρο τέντωσε  τις ρίζες του στον απεριόριστο ωκεανό του ουρανού
Συναντώντας  την ομίχλη από την οποία προήρθε
Και όπως τρέφεται με τη δική του αλήθεια , οι ιστορίες που βρίσκει διαχέονται βαθιά μέσα του
Ξυπνάει… το πανάρχαιο
Όπου η γη και ο ουρανός είναι υπόλογοι
Η μητέρα και ο πατέρας αυτής της μεγάλης ανατροπής
Επιτέλους σε διάλογο

Όμως τα πάντα, τα πάντα κινούνται ακόμα,
ατάραχα από τη τεράστια παραβίαση
Όπου η φύση βρίσκεται και χάνεται
Βρίσκεται και χάνεται και υπάρχει περισσότερο ….ακόμα    
Γιατί όταν οι ρίζες έχουν φυτευτεί στο έμβρυο του Κυρίου τους
Δεν υπάρχει πουθενά αλλού για να ανήκουν.
Και ενώ τα φύλλα βυθίζονται σε αυτό που οι ρίζες κάποτε γνώριζαν,
Φέρνουν το πανάρχαιο πίσω στη γη του.

Η μουσική παίζει τώρα για αυτούς που μπορούν να ακούσουν
Και τα πάντα, τα πάντα, αγνοούν ότι κι αυτά απλά περιμένουν αυτή τη μεγάλη ανατροπή.

Και όλη αυτήν την ώρα, το δέντρο έγκειται ατάραχο απολαμβάνοντας τις ευλογίες της λαμπρής του θέας
από τα πάντα,
στα πάντα
Πάντα.

Ελένη Κοσμά για την αποφοίτηση της πρώτης ομάδας Ολιστικής Πνευματικής Εκπαίδευσης με την Κορίνα Κονταξάκη

"Εγώ" - Ειρήνη Κυριάκου


Δεν ισχύει μόνο αυτό που νομίζουμε. ΄
Δεν είμαστε μόνο η σάρκα μας.                                                                           
Δεν δημιουργηθήκαμε σαν κάτι τόσο απλό.
Δεν υπάρχουμε μόνο για να καλοπερνάμε.
Δεν ζούμε μόνο για να αναπνέουμε.
Πρέπει να κατανοήσουμε ότι το σώμα μας κατοικείται από δύο μαγικούς παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν τις πράξεις  και τις συμπεριφορές μας. Είναι πολύ δύσκολο αυτά τα δύο να βρεθούν σε ισορροπία. Πόσο εύκολο είναι για έναν άνθρωπο να διαχωρίσει αυτά τα δύο; Το εγώ το ακούμε συχνά και η ψυχή γνωρίζουμε ότι υπάρχει, αλλά την αγνοούμε.
Το εγώ παίρνει πολλές μορφές και αυτό είναι πού επικίνδυνο. Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχει μόνο στο φυσικό μας σώμα; Το εγώ δεν θα ζήσει για πάντα ή τουλάχιστον δεν θα μεταφερθεί στις υπόλοιπες ζωές. Αυτά που θα μεταφερθούν είναι μόνο τα κατάλοιπα του. Σε αντίθεση, η ψυχή δεν θα πεθάνει μαζί με το σώμα μας και θα προχωρήσει και σε άλλες ζωές.
Στο σώμα μας λοιπόν υπάρχουν και τα δύο. Είναι υπέροχη επιλογή μας για το ποιο από τα δύο θα ακολουθήσουμε.
Μόνο όταν φτάσουμε στη γνώση θα καταλάβουμε την διαφορά του εγώ και της ψυχής. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι όσο είμαστε στην άγνοια έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλούς αόρατους εχθρούς και εμπόδια. Νομίζουμε ότι το εγώ θα είναι μόνιμο. Στην πραγματικότητα το ίδιο το εγώ δημιουργεί αυτή την αυταπάτη. Συνεχίζει έτσι και οτιδήποτε κακό μπορεί να το κάνει να το νιώθεις σαν να είναι καλό. Εάν κάτι που είναι κακό συμφέρει το εγώ, θα το κάνει να φαίνεται καλό και θα ικανοποιηθεί με το αποτέλεσμα. Άλλες φορές το εγώ μεταμορφώνεται σε ψυχή. Δηλαδή ενώ είσαι σε άγνοια προσπαθεί να πιστέψεις ότι βρίσκεσαι σε γνώση. Άλλη μια παγίδα που μπορεί να πέσουμε είναι όταν κρίνουμε τις πράξεις μας. Πολλές φορές το εγώ θα μας ξεγελάσει και θα κρίνουμε το εγώ μαζί με το εγώ. Στην ουσία δηλαδή, το εγώ θα καλύψει τις πράξεις του και δύσκολα θα μας αφήσει να δούμε την αλήθεια. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη χαρά αλλά επειδή ακολουθούμε το εγώ, δεν μπορούμε να το ευχαριστήσουμε με τίποτα και για αυτό καταλήγουμε στη θλίψη.
Το εγώ θα κάνει οτιδήποτε για να μας κοροιδέψει και να πάρει αυτό που θέλει.
Τι γίνεται όμως όταν πορευόμαστε στη ζωή μας με οδηγό το εγώ; Γιατί θέλουμε να εξελίξουμε μόνο το εγώ μας; Πότε θα σταματήσουμε; Πώς θα σταματήσουμε; Θα το καταλάβουμέ; Τι συνέπειες θα έχουμέ; Θα μπορούμε να το διορθώσουμε; Πώς μπορούμε να επανορθώσουμέ; Για ποιόν λόγο γίνονται όλα αυτά; Που θα βρούμε τις απαντήσεις; Ποιος μπορεί να μου απαντήσει όλα τα προηγούμενα ερωτήματα;

Το εγώ αρνείται να δει τον εαυτό του και να συνειδητοποιήσει τα λάθη ή ακόμα και πιο απλά, τις πράξεις του. δεν εξετάζει τίποτα και ικανοποιείται μόνο με το να επηρεάζει την ψυχή μη αφήνοντας την να πάρει σωστές αποφάσεις. Αυτός είναι ο τρόπος που χρησιμοποιεί για να μας εμποδίσει να το δούμε. Το εγώ μας εμποδίζει μέσα σε καταστάσεις που του παρέχουν σιγουριά. Αυτές οι καταστάσεις δεν είναι πάντα καλές. Δεν μας αφήνει όμως να το καταλάβουμε. Προσπαθεί να μας επιβάλει την άποψη του για να μην μπορέσουμε να αντισταθούμε και πάνω από όλα να μην μας αφήσει περιθώρια να ψάξουμε.
Πριν τα συνειδητοποιήσουμε όλα αυτά θα είμαστε πλάσματα που προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα. Δεν θα κοιτάζουμε ποτέ αριστερά και δεξιά. Θα θέλουμε να αφήνουμε πίσω ό, τι γίνει χωρίς  να γυρνάμε το κεφάλι και να το ξαναβλέπουμε. Δεν θα μας σταματούσε τίποτα. Εάν κάτι θα μας εμπόδιζε , θα βρίσκαμε πάντα τρόπο για να το προσπεράσουμε. Δεν θα μας ενδιέφεραν οι συνέπειες που θα είχαν οι άλλοι από τις πράξεις μας και θα βλέπαμε μόνο τον εαυτό μας. Σημασία για εμάς θα είχε να κάναμε αυτό που θα θέλαμε με οποιοδήποτε τίμημα.
Κάποια στιγμή στη ζωή μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι το εγώ ποδοπατάει και αφήνει πίσω την ψυχή μας. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μείνουμε στάσιμοι για να καταφέρουμε να το ξεπεράσουμε. Τότε δεν θα μπορέσουμε να καροιδέψουν κανέναν για να προχωρήσουμε τη ζωή μας. Θα πρέπει να υποστούμε τις συνέπειες. Ξαφνικά μπροστά μας θα χτιστεί ένας αδιαπέραστος τοίχος, εάν πάρουμε την απόφαση να βάλουμε τον ξεπεράσουμε, τότε θα πρέπει να αφήσουμε πίσω την παλιά μας ζωή. Θα καταλάβουμε ότι από τον τοίχο και μετά θα είναι καλό να προχωράμε σιγά- σιγά κοιτάζοντας παντού. Θα καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να κοροιδεύουμε κανέναν, γιατί στην ουσία κοροιδεύουμε μόνο τον ίδιο μας τον εαυτό. Πρέπει να ψάχνουμε την ευκαιρία για μια νέα ζωή, όπου το εγώ θα σέβεται την ψυχή.
Πάντα υπάρχει η κατάλληλη στιγμή για να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε τη ζωή μας και να βρούμε τον δρόμο που μας ταιριάζει.
Πρέπει να κάνουμε το εγώ υπηρέτη και να ψάξουμε την πραγματική πηγή. Το εγώ νιώθει καλά μόνο με κάτι προσωρινό, ενώ η ψυχή ψάχνει κάτι μόνιμο.. Η ψυχή κουβαλάει τις εμπειρίες των προηγούμενων ενσαρκώσεων και για αυτό ψάχνει κάτι μόνιμο. Προσδοκά με αυτόν τον τρόπο την εξέλιξη. Εφόσον η ψυχή προχωρά και σε άλλες ζωές αυτό σημαίνει ότι κουβαλά και το κάρμα. Το κάρμα δημιουργείται από το εγώ και για να καεί χρειάζεται εγώ, δεν φτάνει μόνο η καθαρή συνειδητότητα και η πηγή.

Ειρήνη Κυριάκου - Yoga Step By Step 2017-18