Favourite / Αγαπημένα

Μετά το Χώμα

  Όταν η ψυχή αλάφρωσε από το χώμα Έμεινε σε μια γωνιά με ημίφως Για να ορίσει τι θα κρατήσει.   Αναμνήσεις αναπάντεχες Εμπειρίε...

Popular / Δημοφηλέστερα

Loma- Viloma and the sacred container (Continuation of “Sex, food, associations: The great consumers”)It seems that no matter how many times we mention the sacred container in the yoga classes, it is not enough. People are very keen to understand it, but I suspect that only half of the information offered is absorbed. The rest is rejected because if the individual were to accept it… their life would be overturned.

Let us begin with the word Brahmacharya. The  5th social comtition of Yoga. Brahmacharya means “To be able to control divine energy”. Divine energy is another way of referring to sexual energy. To be able to control sexual energy. Not to reject it but to control it. Of course when something is very powerful and out of control, you have two choices: You either reject it entirely, or you devote time and energy to disciplining it. In most religions, rejecting has proved to be the safer method. As a result people have divided themselves into two categories: religious people; who have sex only to bear children and are holy, and non-religious people; who have sex for pleasure and are sinful. Yoga recommends discipline, offering practices that help us to both cultivate divine energy and to control it.

The Loma Viloma practices help us to understand and learn how to cultivate this divine energy in the pelvis, using:

1.       Asanas – body postures (The “Waterfall phenomenon”: In other words, using the edges of our body, preferably ones that are horizontal to our body, towards the pelvis, and taking advantage of gravity to increase the blood circulation and the energy in the pelvis.)
2.       Visualisation (In order to keep our mind at the pelvis and help the charging. The visualization is: breathing in we move towards the right through our pelvis with red colour, breathing out we move towards the left through our pelvis with blue colour.)
3.       Breathing (We do complete breathing through the nose only in order to create the maximum positive charge with the inbreath and the maximum negative charge with the outbreath. When we consciously and equally create a positive and negative charge, we generate electricity; energy which we then guide through the visualization to the pelvis.)
 
What we do for over an hour is an energetic meditation concentrating mind, body and breath at the pelvis.  

In this way we create energy at the pelvis. The pelvis is the container in which our system stores prana – the original form of energy for ALL of its actions.
Our system’s actions: The creation of thoughts and inspiration, emotions, digestive fire, sexual charge. What is vital for us to understand is that our system uses THE SAME ENERGY FOR ALL OF THE ABOVE. It simply converts it according to its actions. In order to better understand this, we can observe the example of money: We use money for all of our needs. But certain things require more money than others. In the same way, our system orders its needs (beginning with the most “expensive”) as follows:
1.       Sex (As there is always the potential and the effort of our system to procreate, a great deal of energy is assigned to each sexual contact. The system cannot separate when we have sex simply for pleasure and when we have it in order to create children. For this reason, each time it offers a large amount of energy to the sexual act, in preparation for the creation of life.)
2.       Digesting food (particularly if the food is complex eg. Meat The system must break down and convert food into primary material which can be used by the body to build its own protein. For this reason, the simpler our food is, the more “economical” it is in terms of prana.)
3.       The creation of thoughts and inspirations/ emotions. When a thought is combined with an emotion it is more economical. However when the emotion becomes more intense, surpassing the border, it drains the body of energy. Everything with measure.
 
When the mind/body/emotions manage to remain NEUTRAL and in NOW, there is no use of prana (energy). This is when the channel automatically opens up to the hidden parts of our mind, and the energy which we have saved “enlightens” the mind. This is why religions suggest (or demand) restraint from sex, food (fasting) and control of thoughts and emotions. So that we can “save” the energy in our pelvis (the same way that we save money in the bank) and invest it in awakening the higher parts of our mind through prayer. Prayer (for religious people) and meditation (for atheists), or a combination of the two, is a way of moving the stored energy “upwards”. Of course there are many other ways, such as kountalini Yoga, which I personally do not use as I find it too complex and unreachable to teach. Certainly there are some masters who can convey the practices of kountalini with safety and ethos, but I advise you to be cautious with these methods.   
 
Therefore, with the LOMA VILOMA practices, we generate energy directly in the pelvis, and then sit quietly in meditation so that the energy can move “upwards” through our spine to the brain. And then suddenly solutions to long-term problems begin to arise, negative emotions do not touch us, we understand what others feel and need, we have wonderful artistic inspirations, and most importantly, we feel more powerful on every level.   


Korina Kontaxaki – Yogalife

Loma- Viloma και το Ιερό Δοχείο (Συνέχεια/επανάληψηη του «Σεξ ,φαγητό, συναναστροφές: οι μεγάλοι καταναλωτές»)

Φαίνεται ότι όσες φορές κι αν αναφέρουμε στην τάξη της Γιόγκα για το ιερό δοχείο δεν είναι αρκετές. Ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ να το καταλάβει αλλά υποψιάζομαι ότι στα μισά της κουβέντας το απορρίπτει. Το απορρίπτει γιατί αν το δεχτεί… η ζωή του θα αναποδογυρίσει.
Ας αρχίσουμε από τη λέξη Brahmacharya. Ο 5Ος κοινωνικός νόμος της Γιόγκα. Brahmacharya σημαίνει «να μπορείς να ελέγχεις τη Θεϊκή ενέργεια». Θεϊκή ενέργεια είναι ένας άλλος τρόπος να αναφερθούμε στην σεξουαλική ενέργεια.  Να μπορείς να ελέγχεις την σεξουαλική ενέργεια. Όχι να την απορρίπτεις αλλά να την ελέγχεις. Φυσικά όταν κάτι είναι πολύ δυνατό και ανεξέλεγκτο έχεις δύο επιλογές: ή το διαγράφεις ή αφιερώνεις χρόνο και ενέργεια να το πειθαρχήσεις. Στις περισσότερες θρησκείες, η διαγραφή αποδείχτηκε πιο ασφαλής μέθοδος. Έτσι ο κόσμος χωρίστηκε στα δύο: στους θρησκευόμενους που κάνουν σεξ μόνο για τεκνοποίηση και είναι ιεροί και στους μη θρησκευόμενους που κάνουν σεξ για ευχαρίστηση και είναι αμαρτωλοί. Η Γιόγκα προτείνει την πειθάρχηση, προσφέροντας πρακτικές να παράγουμε Θεϊκή ενέργεια και να την καθοδηγήσουμε.
Το γκρουπ πρακτικών της Loma Viloma μας κάνει να κατανοήσουμε και να μάθουμε να παράγουμε την «Θεϊκή» ενέργεια στην λεκάνη χρησιμοποιώντας:

1.    1.    Άσανας-Στάσεις σώματος (το «φαινόμενο του καταρράκτη» : Να δημιουργούμε δηλαδή γωνίες -κατά προτίμηση κάθετες-με το σώμα μας , προς τη λεκάνη και να εκμεταλλευόμαστε τη βαρύτητα για να αυξήσουμε την κυκλοφορία του αίματος και την ενέργεια στη λεκάνη)
2.    2.    Οραματισμό (για να κρατήσουμε το νου μας στη λεκάνη και να βοηθήσουμε τη φόρτιση. Ο οραματισμός είναι: εισπνοή και μεταφερόμαστε δεξιά μέσα από τη λεκάνη μας με κόκκινο χρώμα, και εκπνοή μεταφερόμαστε αριστερά μέσα από τη λεκάνη μας με μπλε χρώμα)
3.    3.    Αναπνοή (κάνουμε πλήρη αναπνοή και μόνο από τη μύτη για να δημιουργήσουμε τη μέγιστη θετική φόρτιση με την εισπνοή και τη μέγιστη αρνητική φόρτιση με την εκπνοή. Όταν παράγουμε συνειδητά και ισότιμα θετική και αρνητική φόρτιση, παράγουμε ηλεκτρισμό-ενέργεια την οποία την καθοδηγούμε με τον οραματισμό στη λεκάνη)
  
Αυτό που κάνουμε για παραπάνω από μια ώρα είναι ένας ενεργειακός διαλογισμός κρατώντας νου, σώμα και αναπνοή στη λεκάνη.

Με αυτό τον τρόπο παράγουμε ενέργεια στη λεκάνη. Η λεκάνη είναι το δοχείο όπου το σύστημα αποθηκεύει την πράνα- την αρχική μορφή ενέργειας για ΟΛΕΣ του τις δράσεις.
Όλες του τις δράσεις: παραγωγή σκέψεων και εμπνεύσεων, παραγωγή συναισθημάτων, πεπτική φωτιά για χώνεψη, σεξουαλική φόρτιση. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε είναι ότι το σύστημα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ για όλα τα παραπάνω. Απλά τη μετατρέπει ανάλογα με τις δράσεις του. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας πάρουμε το παράδειγμα των χρημάτων: χρησιμοποιούμε λεφτά για όλες μας τις ανάγκες. Απλά κάποια πράγματα χρειάζονται περισσότερα χρήματα. Έτσι και για τις ανάγκες του συστήματος η σειρά των δράσεων μας αρχίζοντας από τις πιο «ακριβές» είναι
1. 1.       Σεξ (αφού πάντα υπάρχει η πιθανότητα και η προσπάθεια του συστήματος να δημιουργήσει έναν άλλο άνθρωπο, επενδύει πολλή ενέργεια σε κάθε σεξουαλική επαφή. Το σύστημα δεν μπορεί να ξεχωρίσει πότε κάνουμε σεξ απλά για ευχαρίστηση και πότε για να κάνουμε παιδιά. Έτσι κάθε φορά επενδύει τεράστια ποσά ενέργεια στην σεξουαλική δράση προσβλέποντας στη δημιουργία ζωής.)
2.    2.   Χώνεψη τροφής (ειδικά αν η τροφή είναι περίπλοκη όπως πχ κρέας. Το σύστημα πρέπει να διαλύσει την τροφή σε πρώτη ύλη χρήσιμη για το σώμα, και να χτίσει δικές του πρωτεΐνες. Γι αυτό και όσο πιο απλή είναι η τροφή μας, τόσο πιο «οικονομική» σε πράνα είναι)
3.   3.     Παραγωγή σκέψεων και εμπνεύσεων/ συναισθημάτων. Όταν μια σκέψη συνδυάζεται με συναίσθημα είναι πιο οικονομική. Όταν όμως το συναίσθημα ξεπεράσει το μέτρο και γίνει πολύ έντονο, στραγγίζει ενεργειακά το σώμα. Παν μέτρον άριστον.
 
Όταν ο νους/σώμα/συναισθήματα καταφέρουν να μείνουν ΟΥΔΕΤΕΡΑ και στο ΤΩΡΑ , δεν υπάρχει κατανάλωση πράνας (ενέργειας). Τότε ανοίγει αυτόματα το κανάλι που οδηγεί στα απόκρυφα μέρη του εγκεφάλου μας και η ενέργεια που έχουμε εξασφαλίσει «φωτίζει» το νου. Να γιατί όλες οι θρησκείες προτείνουν (ή επιβάλλουν) αποχή από το σεξ, νηστεία και έλεγχο σκέψεων και συναισθημάτων.  Για να μπορέσουμε να «φυλάξουμε» ενέργεια στη λεκάνη μας (όπως φυλάμε χρήματα στις τράπεζες) και να την επενδύσουμε για να ξυπνήσουμε ανώτερα κέντρα του νου μέσω της προσευχής. Η προσευχή (για τους θρησκευόμενους) και ο διαλογισμός (για τους άθεους) ή ο συνδυασμός των δύο , είναι ο τρόπος να «ανεβάσουμε» την ενέργεια που αποθηκεύουμε στη λεκάνη. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι τρόποι όπως η Κουνταλίνι Γιόγκα που προσωπικά δεν χρησιμοποιώ γιατί τη βρίσκω πολύ περίπλοκη και ανεξέλεγκτη για να τη διδάξω. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι μάστερς που μπορούν να μεταφέρουν τις πρακτικές κουνταλίνι με ασφάλεια και ήθος αλλά σας συμβουλεύω να είστε πολύ επιφυλακτικοί.  

Με τις πρακτικές LOMA VILOMA λοιπόν παράγουμε ενέργεια κατευθείαν στη λεκάνη και μετά καθόμαστε ήσυχα σε διαλογισμό για να μπορέσει η ενέργεια αυτή να «ανέβει» μέσω της σπονδυλικής στήλης στον εγκέφαλο. Και τότε ξαφνικά έρχονται λύσεις για προβλήματα που έχουμε καιρό, τα αρνητικά συναισθήματα δεν μας καταβάλλουν, καταλαβαίνουμε τι νιώθουν και τι χρειάζονται οι άλλοι, έχουμε υπέροχες καλλιτεχνικές εμπνεύσεις και το κυριότερο νιώθουμε δυνατοί σε όλα τα επίπεδα. 

Κορίνα Κονταξάκη- YogaLife.