Favourite / Αγαπημένα

Μετά το Χώμα

  Όταν η ψυχή αλάφρωσε από το χώμα Έμεινε σε μια γωνιά με ημίφως Για να ορίσει τι θα κρατήσει.   Αναμνήσεις αναπάντεχες Εμπειρίε...

Popular / Δημοφηλέστερα

Loma- Viloma and the sacred container (Continuation of “Sex, food, associations: The great consumers”)It seems that no matter how many times we mention the sacred container in the yoga classes, it is not enough. People are very keen to understand it, but I suspect that only half of the information offered is absorbed. The rest is rejected because if the individual were to accept it… their life would be overturned.

Let us begin with the word Brahmacharya. The  5th social comtition of Yoga. Brahmacharya means “To be able to control divine energy”. Divine energy is another way of referring to sexual energy. To be able to control sexual energy. Not to reject it but to control it. Of course when something is very powerful and out of control, you have two choices: You either reject it entirely, or you devote time and energy to disciplining it. In most religions, rejecting has proved to be the safer method. As a result people have divided themselves into two categories: religious people; who have sex only to bear children and are holy, and non-religious people; who have sex for pleasure and are sinful. Yoga recommends discipline, offering practices that help us to both cultivate divine energy and to control it.

The Loma Viloma practices help us to understand and learn how to cultivate this divine energy in the pelvis, using:

1.       Asanas – body postures (The “Waterfall phenomenon”: In other words, using the edges of our body, preferably ones that are horizontal to our body, towards the pelvis, and taking advantage of gravity to increase the blood circulation and the energy in the pelvis.)
2.       Visualisation (In order to keep our mind at the pelvis and help the charging. The visualization is: breathing in we move towards the right through our pelvis with red colour, breathing out we move towards the left through our pelvis with blue colour.)
3.       Breathing (We do complete breathing through the nose only in order to create the maximum positive charge with the inbreath and the maximum negative charge with the outbreath. When we consciously and equally create a positive and negative charge, we generate electricity; energy which we then guide through the visualization to the pelvis.)
 
What we do for over an hour is an energetic meditation concentrating mind, body and breath at the pelvis.  

In this way we create energy at the pelvis. The pelvis is the container in which our system stores prana – the original form of energy for ALL of its actions.
Our system’s actions: The creation of thoughts and inspiration, emotions, digestive fire, sexual charge. What is vital for us to understand is that our system uses THE SAME ENERGY FOR ALL OF THE ABOVE. It simply converts it according to its actions. In order to better understand this, we can observe the example of money: We use money for all of our needs. But certain things require more money than others. In the same way, our system orders its needs (beginning with the most “expensive”) as follows:
1.       Sex (As there is always the potential and the effort of our system to procreate, a great deal of energy is assigned to each sexual contact. The system cannot separate when we have sex simply for pleasure and when we have it in order to create children. For this reason, each time it offers a large amount of energy to the sexual act, in preparation for the creation of life.)
2.       Digesting food (particularly if the food is complex eg. Meat The system must break down and convert food into primary material which can be used by the body to build its own protein. For this reason, the simpler our food is, the more “economical” it is in terms of prana.)
3.       The creation of thoughts and inspirations/ emotions. When a thought is combined with an emotion it is more economical. However when the emotion becomes more intense, surpassing the border, it drains the body of energy. Everything with measure.
 
When the mind/body/emotions manage to remain NEUTRAL and in NOW, there is no use of prana (energy). This is when the channel automatically opens up to the hidden parts of our mind, and the energy which we have saved “enlightens” the mind. This is why religions suggest (or demand) restraint from sex, food (fasting) and control of thoughts and emotions. So that we can “save” the energy in our pelvis (the same way that we save money in the bank) and invest it in awakening the higher parts of our mind through prayer. Prayer (for religious people) and meditation (for atheists), or a combination of the two, is a way of moving the stored energy “upwards”. Of course there are many other ways, such as kountalini Yoga, which I personally do not use as I find it too complex and unreachable to teach. Certainly there are some masters who can convey the practices of kountalini with safety and ethos, but I advise you to be cautious with these methods.   
 
Therefore, with the LOMA VILOMA practices, we generate energy directly in the pelvis, and then sit quietly in meditation so that the energy can move “upwards” through our spine to the brain. And then suddenly solutions to long-term problems begin to arise, negative emotions do not touch us, we understand what others feel and need, we have wonderful artistic inspirations, and most importantly, we feel more powerful on every level.   


Korina Kontaxaki – Yogalife

Loma- Viloma και το Ιερό Δοχείο (Συνέχεια/επανάληψηη του «Σεξ ,φαγητό, συναναστροφές: οι μεγάλοι καταναλωτές»)

Φαίνεται ότι όσες φορές κι αν αναφέρουμε στην τάξη της Γιόγκα για το ιερό δοχείο δεν είναι αρκετές. Ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ να το καταλάβει αλλά υποψιάζομαι ότι στα μισά της κουβέντας το απορρίπτει. Το απορρίπτει γιατί αν το δεχτεί… η ζωή του θα αναποδογυρίσει.
Ας αρχίσουμε από τη λέξη Brahmacharya. Ο 5Ος κοινωνικός νόμος της Γιόγκα. Brahmacharya σημαίνει «να μπορείς να ελέγχεις τη Θεϊκή ενέργεια». Θεϊκή ενέργεια είναι ένας άλλος τρόπος να αναφερθούμε στην σεξουαλική ενέργεια.  Να μπορείς να ελέγχεις την σεξουαλική ενέργεια. Όχι να την απορρίπτεις αλλά να την ελέγχεις. Φυσικά όταν κάτι είναι πολύ δυνατό και ανεξέλεγκτο έχεις δύο επιλογές: ή το διαγράφεις ή αφιερώνεις χρόνο και ενέργεια να το πειθαρχήσεις. Στις περισσότερες θρησκείες, η διαγραφή αποδείχτηκε πιο ασφαλής μέθοδος. Έτσι ο κόσμος χωρίστηκε στα δύο: στους θρησκευόμενους που κάνουν σεξ μόνο για τεκνοποίηση και είναι ιεροί και στους μη θρησκευόμενους που κάνουν σεξ για ευχαρίστηση και είναι αμαρτωλοί. Η Γιόγκα προτείνει την πειθάρχηση, προσφέροντας πρακτικές να παράγουμε Θεϊκή ενέργεια και να την καθοδηγήσουμε.
Το γκρουπ πρακτικών της Loma Viloma μας κάνει να κατανοήσουμε και να μάθουμε να παράγουμε την «Θεϊκή» ενέργεια στην λεκάνη χρησιμοποιώντας:

1.    1.    Άσανας-Στάσεις σώματος (το «φαινόμενο του καταρράκτη» : Να δημιουργούμε δηλαδή γωνίες -κατά προτίμηση κάθετες-με το σώμα μας , προς τη λεκάνη και να εκμεταλλευόμαστε τη βαρύτητα για να αυξήσουμε την κυκλοφορία του αίματος και την ενέργεια στη λεκάνη)
2.    2.    Οραματισμό (για να κρατήσουμε το νου μας στη λεκάνη και να βοηθήσουμε τη φόρτιση. Ο οραματισμός είναι: εισπνοή και μεταφερόμαστε δεξιά μέσα από τη λεκάνη μας με κόκκινο χρώμα, και εκπνοή μεταφερόμαστε αριστερά μέσα από τη λεκάνη μας με μπλε χρώμα)
3.    3.    Αναπνοή (κάνουμε πλήρη αναπνοή και μόνο από τη μύτη για να δημιουργήσουμε τη μέγιστη θετική φόρτιση με την εισπνοή και τη μέγιστη αρνητική φόρτιση με την εκπνοή. Όταν παράγουμε συνειδητά και ισότιμα θετική και αρνητική φόρτιση, παράγουμε ηλεκτρισμό-ενέργεια την οποία την καθοδηγούμε με τον οραματισμό στη λεκάνη)
  
Αυτό που κάνουμε για παραπάνω από μια ώρα είναι ένας ενεργειακός διαλογισμός κρατώντας νου, σώμα και αναπνοή στη λεκάνη.

Με αυτό τον τρόπο παράγουμε ενέργεια στη λεκάνη. Η λεκάνη είναι το δοχείο όπου το σύστημα αποθηκεύει την πράνα- την αρχική μορφή ενέργειας για ΟΛΕΣ του τις δράσεις.
Όλες του τις δράσεις: παραγωγή σκέψεων και εμπνεύσεων, παραγωγή συναισθημάτων, πεπτική φωτιά για χώνεψη, σεξουαλική φόρτιση. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε είναι ότι το σύστημα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ για όλα τα παραπάνω. Απλά τη μετατρέπει ανάλογα με τις δράσεις του. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας πάρουμε το παράδειγμα των χρημάτων: χρησιμοποιούμε λεφτά για όλες μας τις ανάγκες. Απλά κάποια πράγματα χρειάζονται περισσότερα χρήματα. Έτσι και για τις ανάγκες του συστήματος η σειρά των δράσεων μας αρχίζοντας από τις πιο «ακριβές» είναι
1. 1.       Σεξ (αφού πάντα υπάρχει η πιθανότητα και η προσπάθεια του συστήματος να δημιουργήσει έναν άλλο άνθρωπο, επενδύει πολλή ενέργεια σε κάθε σεξουαλική επαφή. Το σύστημα δεν μπορεί να ξεχωρίσει πότε κάνουμε σεξ απλά για ευχαρίστηση και πότε για να κάνουμε παιδιά. Έτσι κάθε φορά επενδύει τεράστια ποσά ενέργεια στην σεξουαλική δράση προσβλέποντας στη δημιουργία ζωής.)
2.    2.   Χώνεψη τροφής (ειδικά αν η τροφή είναι περίπλοκη όπως πχ κρέας. Το σύστημα πρέπει να διαλύσει την τροφή σε πρώτη ύλη χρήσιμη για το σώμα, και να χτίσει δικές του πρωτεΐνες. Γι αυτό και όσο πιο απλή είναι η τροφή μας, τόσο πιο «οικονομική» σε πράνα είναι)
3.   3.     Παραγωγή σκέψεων και εμπνεύσεων/ συναισθημάτων. Όταν μια σκέψη συνδυάζεται με συναίσθημα είναι πιο οικονομική. Όταν όμως το συναίσθημα ξεπεράσει το μέτρο και γίνει πολύ έντονο, στραγγίζει ενεργειακά το σώμα. Παν μέτρον άριστον.
 
Όταν ο νους/σώμα/συναισθήματα καταφέρουν να μείνουν ΟΥΔΕΤΕΡΑ και στο ΤΩΡΑ , δεν υπάρχει κατανάλωση πράνας (ενέργειας). Τότε ανοίγει αυτόματα το κανάλι που οδηγεί στα απόκρυφα μέρη του εγκεφάλου μας και η ενέργεια που έχουμε εξασφαλίσει «φωτίζει» το νου. Να γιατί όλες οι θρησκείες προτείνουν (ή επιβάλλουν) αποχή από το σεξ, νηστεία και έλεγχο σκέψεων και συναισθημάτων.  Για να μπορέσουμε να «φυλάξουμε» ενέργεια στη λεκάνη μας (όπως φυλάμε χρήματα στις τράπεζες) και να την επενδύσουμε για να ξυπνήσουμε ανώτερα κέντρα του νου μέσω της προσευχής. Η προσευχή (για τους θρησκευόμενους) και ο διαλογισμός (για τους άθεους) ή ο συνδυασμός των δύο , είναι ο τρόπος να «ανεβάσουμε» την ενέργεια που αποθηκεύουμε στη λεκάνη. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι τρόποι όπως η Κουνταλίνι Γιόγκα που προσωπικά δεν χρησιμοποιώ γιατί τη βρίσκω πολύ περίπλοκη και ανεξέλεγκτη για να τη διδάξω. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι μάστερς που μπορούν να μεταφέρουν τις πρακτικές κουνταλίνι με ασφάλεια και ήθος αλλά σας συμβουλεύω να είστε πολύ επιφυλακτικοί.  

Με τις πρακτικές LOMA VILOMA λοιπόν παράγουμε ενέργεια κατευθείαν στη λεκάνη και μετά καθόμαστε ήσυχα σε διαλογισμό για να μπορέσει η ενέργεια αυτή να «ανέβει» μέσω της σπονδυλικής στήλης στον εγκέφαλο. Και τότε ξαφνικά έρχονται λύσεις για προβλήματα που έχουμε καιρό, τα αρνητικά συναισθήματα δεν μας καταβάλλουν, καταλαβαίνουμε τι νιώθουν και τι χρειάζονται οι άλλοι, έχουμε υπέροχες καλλιτεχνικές εμπνεύσεις και το κυριότερο νιώθουμε δυνατοί σε όλα τα επίπεδα. 

Κορίνα Κονταξάκη- YogaLife.Sexual Attraction and the Flowering of Love-Dr. B. Ramamurthy, Madras

Yoga Magazine-Bihar School of Yoga issue Oct 1982

A quotation from a Tamil verse tells us "The ten flee in the face of hunger". When one is very hungry the ten feelings of shame, creed, education, reasoning, charity, austerity, effort, capacity to suffer, and passion go out of the window. This is the theme of this particular Tamil verse. But I feel that passion or sexual attraction is more overpowering than even hunger. When the stomach is half empty, this feeling can still surface. In a poor country like India where people have little or no education, and not enough food, this feeling alone is responsible for the uncontrolled increase in population. Perhaps when a man is totally starved for food, it is difficult for his passion to be astir.
Sexual attraction and sexual drive are natural not only to man but to all living species. It is responsible for propagation. Therefore, in every species, sexual passion has been provided by nature as a very powerful drive. In salmon fish, and some insects, the male dies soon after copulation. The male of these species enjoys sex only once in his life. In spite of this, their species continue to multiply, which shows that the sexual drive is very powerful indeed.

The five parts responsible for sex drive
The brain is the source of this sexual drive. The control of sexual activity depends on your brain monitoring capacity. It is really dependent on a small part of the brain called the hypothalamus, which is about the size of one's thumbnail. Although it is so small, the hypothalamus controls very important feelings and sensations. So far, research has shown that the hypothalamus controls seven important feelings: thirst, hunger, sexual passion, bodily heat and cold, anger and allied passions, body growth, etc.
Below the part of the hypothalamus controlling the sexual drive, there is a link half an inch in length, which connects it to the pituitary gland. The pituitary gland is in the central part of the head. The link that connects this part of the hypothalamus to the pituitary can be termed the 'time clock mechanism'. This link has an important function similar to an alarm clock. In this time clock mechanism, many different hormones circulate between the hypothalamus and the pituitary gland. An increase in hormonal activity here is responsible for increased sexual drive.
The pituitary gland is linked through the bloodstream with the testicles or the ovaries. The hypothalamus, time clock mechanism, pituitary gland, testicles and ovaries are the five parts responsible for sexual drive. The feelings aroused in the part of the hypothalamus responsible for passion, move forcefully like a wave to the genital organs.

Role of the time clock mechanism
All species that reproduce themselves have glands and organs concerned with reproduction. Mankind has these same organs, but there is a big difference between man and other living species. In animals, sexual arousal takes place according to their life expectancy. Besides they do not have the sexual drive at all times. It is seasonal. We call it heat in animals. Take the rat for example, its life expectancy is about one year. Therefore sexual passion is aroused when it is about 2 months old. The elephant's life expectancy is 100 years. Therefore sexual arousal is experienced very late. But in man sexual feelings are aroused at the time of puberty and continue throughout life. Even at the age of 13 some males feel sexually attracted. Increase in the hormones of the time clock mechanism, is responsible for this.
The time clock mechanism is responsible for boys and girls attaining puberty. It arouses feelings of sex at the appropriate age. If this part is injured or if a tumour develops here increasing tension, sexual instinct will be non-existent. The same thing applies to the part of the hypothalamus concerned with sex. Such complaints, however, can be cured easily these days through surgery.

The motivating factor
From the time of puberty, women are subject to menstrual periods every month. Sexual drive increases from the beginning of menses, for 18 days. Then it decreases a little until the end of the cycle and increases again at the next menses. Even after menopause, sexual drive will be there, but conception does not take place.
Needless to say, men have this sexual drive at all times. When a man looks at a woman, he is sexually attracted. A certain attachment and pleasure in living exists only on account of sexual attraction. Nature has made the male and the female different. The female is usually more alluring in order to attract the male. This is because in nature reproduction is dependent on the female. In human beings only one ova is produced during the monthly cycle. If it is not fertilised then the process has to wait until the next month and so on. Nature has created this instinct so that reproduction takes place continuously.
We speak of sexual attraction when a man and woman fall in love. This same instinct is the motivating factor behind it, but sex alone is not love. Love is bliss attained by selfless action, by sacrifice. When we are happy to give up our lives for the sake of loved ones, then this feeling may be compared to love. Maternal love, which expects nothing, but which is always ready for sacrifice, is one of the highest forms of love known to us. Greater than this is the love that treats all others as brothers and sisters. This higher love is achieved only through constant self-sacrifice, control of the senses, and austere living. The mind has to be brought under control, so that it becomes one-pointed. Then the higher forms of love can manifest.

The possibility of transcendence
In order to gain control over the mind, we should first learn to rise above the instincts. The energy lost through the sexual act can be conserved and sublimated through yogic exercises and control of the senses. This is explained in our sastras. The nervous system is toned up and strengthened when the sexual instinct is brought under control. There are many yogis who have thus sublimated their sexual energy and utilised it for transformation of consciousness.
In man the reproductive system has been created with the most wonderful links to the brain. Relationships brought about through this instinct make for love and attachment. On the worldly level, family ties and social obligations arise from this basic instinct. On the spiritual level, however, this is the source of kundalini shakti and when united with Shiva, the consciousness principle in the brain, it brings about the flowering of all the higher human potentialities.
When we try to analyse the wonders of nature it is a truly endless process. To understand nature's secrets, we should live like the yogis and rishis of ancient times. We should strengthen the mind through yoga and meditation. It is a sadhana requiring many years of practice. There are mahatmas who have transcended the lower mind and risen above the instincts to a higher level of consciousness. Even in this modern age of hurry and haste, it is still possible to fit some sadhana into the daily schedule. Regular practice of yoga and meditation brings balance into our lives and helps us to be moderate in everything. It is the means of transmuting man's awareness from the instinctive level to the godhead.

Culture grows when we try to grow in awareness. Discrimination which is natural to man, should be used to the highest purpose. Then one's speech and action grow in culture too. With the growth of each individual, the society becomes highly endowed with aspiring souls who are able to live in the world fulfilling their duties and yet still attain the supreme goal of spiritual illumination.

Σεξ/φαγητό/συναναστροφές: οι μεγάλοι καταναλωτές (2ο μέρος: σεξ)


Με τον όρο σεξ εκτός από τις «διεγερτικές» εικόνες που βλέπουμε καθημερινά(!) παντού, θα συμπεριλάβουμε και την ανάγκη για επικράτηση. Μην ξεχνάτε ότι ο αρχικός λόγος που μας δόθηκε αυτή η ανάγκη-ευχαρίστηση είναι να διαδώσουμε το ανθρώπινο είδος. Αργότερα έγινε ακόμα πιο προσωπική η ανάγκη αυτή: να διαδώσουμε τα δικά μας γονίδια, τις δικές μας ιδιότητες (διαβάστε το “The Selfish Gene” από τον Richard Dawkins για να αναθεωρήσετε τις θεωρίες περί αγάπης και σεξ).

Μου είχε κάνει εντύπωση ένα βιβλίο που διάβασα γραμμένο από μια πόρνη: έγραφε για μια σκέψη που της είχε έρθει ακριβώς όταν κάποιος εκσπερμάτωνε πάνω της, μετά από 10 λεπτά «συνουσίας». Έλεγε λοιπόν πόσο τέλεια είναι η δουλειά της αφού για 10 μόνο λεπτά μπορεί τόσα λεφτά και πως για αυτά τα 10 λεπτά οι άνθρωποι παράγουν και ξοδεύουν εκατομμύρια προϊόντα: εσώρουχα, σέξι ρούχα, μουσικές, ταινίες, αξεσουάρ, προφυλακτικά, αντισυλληπτικά, πορνεία, δικηγόροι για διαζύγια λόγω μοιχείας, πλαστικές εγχειρίσεις, χάπια, βιταμίνες, ψυχολόγοι, μπαρ, μυστικά τοπία… όλα για αυτά τα 10 λεπτά! Αυτό είναι η υλική πλευρά της αλήθειας. Η νοητική πλευρά είναι ακόμα πιο ...σπάταλη. Δεν θα αναφερθώ στην υπερβολή που διαδίδει ότι οι άντρες σκέφτονται το σεξ 3 φορές το λεπτό (δεν γίνεται!) αλλά σίγουρα πολλή νοητική ενέργεια αφιερώνεται στο πώς να είμαστε σέξι, πώς να κατακτήσουμε, πώς να βρούμε σεξουαλικό σύντροφο, αν έχουμε σύντροφο τι στάσεις θα κάνουμε, πότε, πως, πόσες φορές, πόση ώρα, αν είναι καλύτεροι οι άλλοι, πόσο καλύτεροι είμαστε εμείς, πόσο θα κρατήσει αυτή η υπεροχή, γιατί αυτή να έχει ωραιότερο κ* από μένα, τι ωραία/ος ήταν αυτός/η στην ταινία, πως θα κερδίσουμε αυτόν/ην κτλ κτλ κτλ΄
Και πριν βιαστείτε να σκεφτείτε «εγώ δεν είμαι έτσι» θυμηθείτε ότι ζούμε σε μια εποχή που το σεξ είναι η πιο δημοφιλής λέξη στο διαδίκτυο και η πορνεία είναι μέσα στις top ten επικερδής επιχειρήσεις μαζί με το πετρέλαιο, όπλα, φάρμακα. Αυτό σημαίνει ότι απορροφά την συλλογική ενέργεια , άρα και τη δική μας ενέργεια. Άλλωστε θυμηθείτε τη σύνδεση επικράτησης-σεξ. Πολλές γυναίκες (από ότι βλέπω, ακούω και καταλαβαίνω, αφού είμαι γυναίκα) δεν έχουν καμία διάθεση να σκεφτούν το σεξ, αναγκάζονται όμως να ασχοληθούν, για να κρατήσουν την οικογένεια τους (και να προσέχει ο πατέρας τα παιδιά του) ή για να προσελκύσουν την προσοχή.

Ελπίζω να έχετε πειστεί ότι το σεξ και η επικράτηση είναι ένας άλλος «μεγάλος καταναλωτής». Είναι δηλαδή μια υπόθεση που απορροφά πολλή από την προσοχή του ανθρώπου και τον εμποδίζει να δώσει προσοχή στο άνοιγμα του εγκεφάλου. Προσοχή = ενέργεια. Όπου πάει η προσοχή μας, εκεί πάει και η ενέργεια μας. Αν τον περισσότερο χρόνο σκεφτόμαστε τα παραπάνω, και τον υπόλοιπο χρόνο τι θα φάμε και τον υπόλοιπο χρόνο τον περνάμε σε κοινωνικές συναντήσεις για να «μη νιώθουμε μόνοι»… δεν αφήνουμε προσοχή=ενέργεια για κάτι Άλλο.

Δεν θα εισηγηθώ να γυρίσουμε τον κόσμο ανάποδα (αυτό θα γίνει από μόνο του σε μερικές εκατοντάδες/χιλιάδες χρόνια), ούτε να απομονωθούμε σε σπηλιές «πολεμώντας» τα καταπιεσμένα μας ένστικτα.

Οι πνευματικοί δάσκαλοι προτείνουν πρώτα από όλα ΕΠΙΓΝΩΣΗ: να συνειδητοποιήσουμε που πάει η προσοχή μας και να αποφασίσουμε αν θέλουμε να πηγαίνει εκεί. Τίποτα άλλο. Υπάρχουν καλά και κακά νέα για την νοητική ενέργεια: τα κακά είναι ότι οι «καταναλωτές» την σπαταλούν ασύστολα. Τα καλά είναι ότι η ενέργεια υπάρχει άφθονη και αναπληρώνεται σύντομα (μέχρι να ξανασπαταληθεί). Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχει επίγνωση, θα νιώσουμε την συνεχή σπατάλη ενέργειας και θα μπορέσουμε να κάνουμε διαλείμματα ώστε να υπάρχουν και μέρες/ώρες που δεν θα υπάρχει συνεχή σπατάλη. Το διάλειμμα μπορεί να είναι ο διαλογισμός, μια βόλτα στην παραλία όπου θα νιώθουμε τα πόδια μας να πιέζουν την άμμο, η συγκέντρωση στο φως του ήλιο που αλλάζει ποιότητα κάθε 1-2 ώρες, στο άκουσμα του ανέμου, στην θαυματουργή διαδικασία της αναπνοής, στην επαφή με το κατοικίδιο μας, στην μυρωδιά ή την όψη ενός λουλουδιού και τόσα άλλα «ασήμαντα-σημαντικά» όπου μπορούμε να δώσουμε την προσοχή μας αντί να την κατασπαράζουν οι «μεγάλοι καταναλωτές». Έτσι μειώνουμε την παντοδυναμία τους.

Μετά θα περάσουμε στο επόμενο βήμα: συνειδητοποίηση ότι η σεξουαλική ενέργεια= συμπυκνωμένη ζωτικότητα (πράνα). Τη συμπυκνωμένη πράνα κάποιοι την λένε Κουνταλίνι. Αυτό σημαίνει ότι η σεξουαλική ενέργεια δεν είναι κάτι που απαραίτητα πρέπει να ελευθερωθεί κάνοντας σεξ. Μπορεί επίσης να διοχετευτεί στα ανώτερα κέντρα μας. Στη γιόγκα υπάρχουν πολλές τεχνικές που διοχετεύουν την ενέργεια προς τα πάνω (αφού πρώτα παραχθεί και διατηρηθεί). Η Κρίγια Γιόγκα συγκεντρώνεται ειδικά στον έλεγχο και διοχέτευση της πράνα προς τον εγκέφαλο. Ο μοντέρνος άνθρωπος της δύσης όμως, παρεξηγεί αυτές τις τεχνικές, τις χρησιμοποιεί λάθος και δημιουργεί γύρω από αυτές ένα τεράστιο σύννεφο ψευδαισθήσεων και τελικά δεν πετυχαίνει τίποτα. Για αυτό και τονίζω: το δεύτερο βήμα είναι απλά πειραματισμός και συνειδητοποίηση ότι η σεξουαλική ενέργεια μπορεί να μην σημαίνει πάντα σεξουαλική πράξη και ελευθέρωση. Η συνειδητοποίηση αυτή πρέπει να γίνει απλά, αργά και χωρίς καταπίεση. Αρχίστε να πειραματίζεστε με τη σεξουαλική σας ενέργεια. Αρχίστε να αναγνωρίζετε πότε η λεκάνη είναι γεμάτη με πράνα*- πότε δηλαδή η λεκάνη σας είναι διεγερμένη. Όταν η λεκάνη γεμίσει ασφυκτικά με πράνα, τότε αρχίζει μια απεγνωσμένη ανάγκη για σεξουαλική έκφραση. Αυτό τη σημερινή εποχή γίνεται πολύ γρήγορα αφού υπάρχουν διεγερτικά μηνύματα παντού. Τώρα ελευθερώστε την ανάγκη σας αυτή (κάντε σεξ). Τώρα συγκρίνετε τη διαφορά στην αίσθηση στη λεκάνη πριν και μετά την σεξουαλική έκφραση. ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ 1: όταν είμαστε ερωτευμένοι αυτό αποτελεί ένα άλλο ξεχωριστό κεφάλαιο. Όταν υπάρχει αυτό το ορμονικό κοκτέιλ του έρωτα τότε η λεκάνη γεμίζει πολύ γρήγορα και υπάρχει περίπτωση να μην μπορέσουμε να καταλάβουμε το άδειασμα αφού μόλις αδειάζουμε, ό «έρωτας» μας γεμίζει αυτόματα. Έτσι η διαφορά πριν και μετά είναι μηδαμινή. Αυτό όμως συνήθως κρατάει το μέγιστο 2.5 χρόνια. (Απολαύστε το και αναβάλετε τα σεξουαλικά πειράματα για αργότερα!)

ΠΡΟΣΟΧΗ 2: Όταν η ελευθέρωση της σεξουαλικότητας γίνεται με αυνανισμό ή πορνεία το άδειασμα είναι ολοκληρωτικό αφού δεν υπάρχει καμία ανταλλαγή ενέργειας- μόνο ελευθέρωση. Αντίθετα λοιπόν με την περίπτωση του έρωτα, στον αυνανισμό/πορνεία είναι πολύ εύκολο να καταλάβετε τη διαφορά μεταξύ πριν και μετά. Γι αυτό και πολλοί έχουν κατάθλιψη μετά από αυτά. (Η συνεύρεση ατόμων που δεν έχουν καμιά επικοινωνία όπως πχ αντρόγυνα που βαρέθηκαν και δεν εκτιμούν ο ένας τον άλλο πια, έχει την ίδια ενεργειακή ανταλλαγή με την πορνεία)

ΠΡΟΣΟΧΗ 3: για να απαλλαγείτε από τις ενοχές έχετε υπ όψιν ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΕΞ ΠΟΥ ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ. Είναι όλοι οι «μεγάλοι καταναλωτές»: βαρυστομαχιά, καταπιεσμένη πείνα, νεύρα, αγωνία για επικράτηση, ψυχολογικός πόλεμος, σεξουαλική καταπίεση κ.α. Μπορείτε να πειραματιστείτε και με αυτά αν θέλετε.

*Βοηθητική σκέψη: η λεκάνη είναι γεμάτη όταν:
1. Νιώθουμε μια ελαφριά δόνηση
2. Την νιώθουμε ελαφρώς ηλεκτρισμένη
3. Νιώθουμε ένα αίσθημα πληρότητας ή ευχαρίστησης εκεί
4. Νιώθουμε νοητικά συγκεντρωμένοι και δυνατοί.
5. Νιώθουμε ότι κανείς δεν μπορεί να μας σταματήσει
6. Νιώθουμε σεξουαλική διέγερση
7. Πάρα πολλά άλλα αφού κάθε άνθρωπος το νιώθει διαφορετικά- παρακαλώ συμπληρώστε στα σχόλια αν θέλετε για να βοηθήσουμε κι άλλους να βρουν το αίσθημα αυτό.

Τρίτο βήμα: Αφού συνειδητοποιήσαμε την ενέργεια που φυλάσσετε στην λεκάνη για ΟΛΕΣ μας τις ανάγκες, σεξουαλικές και μη, και αφού συνειδητοποιήσαμε πότε και πως χρησιμοποιείται η ενέργεια αυτή, κάνουμε το σύνδεσμο λεκάνη-εγκέφαλος. Φανταστείτε τη λεκάνη σαν ένα δοχείο (στα σανσκριτικά η λεκάνη λέγεται «το δοχείο που περιέχει το ιερό υγρό», και στα ελληνικά το πίσω οστό της λεκάνης λέγεται «ιερό οστό»). Φανταστείτε αυτό το δοχείο να ενώνεται με την σπονδυλική στήλη και μέσω της σπονδυλικής στήλης με τον εγκέφαλο (δείτε την εικόνα). Νιώστε αυτή την ένωση. Διαλογιστείτε σε αυτήν την ένωση.  Ότι συμβαίνει στη λεκάνη, συμβαίνει και στον εγκέφαλο. Όχι μόνο ενεργειακά αλλά και ορμονικά. (Διαβάστε το άρθρο Sexual Attraction and The Flowering of Love που αναφέρει ότι  «στον άνθρωπο το αναπαραγωγικό σύστημα είναι σχεδιασμένο με πολλές συνδέσεις με τον εγκέφαλο».). Είναι σημαντικό: ΝΙΩΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Μόνο αν νιώσετε την ένωση θα μπορέσετε να καταλάβετε τις πρακτικές της κρίγια γιόγκα και όχι πριν. Κάντε την εξής νοητική άσκηση: την επόμενη φορά που νιώθετε γεμάτη τη λεκάνη, νιώστε/οραματιστείτε τη λεκάνη να καίγεται. Μετά οραματιστείτε ότι αντί για καπνός βγαίνει ένα διάφανο αέριο λόγω της καύσης και περνάει μέσα από την σπονδυλική στήλη στον εγκέφαλο. Το αέριο αυτό που είναι πολύ λεπτοειδές, καθαρό και περιέχει και άτομα φωτός, γεμίζει και δυναμώνει τον εγκέφαλο.

Σε πρώτο στάδιο οι συνειδητοποιήσεις αυτές είναι αρκετές για να φέρουμε κάτω από την επίγνωση μας τον «μεγάλο καταναλωτή». Πιο δυνατές τεχνικές έρχονται πολύ αργότερα, και κάτω από στενή καθοδήγηση κάποιου που φανερά έχει ανοίξει περισσότερα κέντρα του εγκεφάλου του.    

Σημείωση: στα μαθήματα γιόγκα , πριν αρχίσουμε οποιαδήποτε διαδικασία επίγνωσης της σεξουαλικής ενέργειας, χρησιμοποιούμε ασκήσεις ελευθέρωσης ,μπλοκαρισμάτων (Shakti bhandas). Αυτό «αδειάζει» τη λεκάνη από τα σκουπίδια ώστε να μπορέσουμε να νιώσουμε καλύτερα την ενέργεια αλλά και να αφήσουμε χώρο στην ενέργεια να αποθηκευτεί.
Σεξ/φαγητό/συναναστροφές: οι μεγάλοι καταναλωτές (1ο μέρος: φαγητό)


Φανταστείτε το σώμα σαν μια υπερσύγχρονη μηχανή που ελέγχεται από ένα υπερσύγχρονο βιοκομπιούτερ που μέσω του κεντρικού συστήματος συνδέεται με όλα τα άλλα βιοκομπιούτερ γύρω μας. (συμπεριλαμβανομένων και λιγότερο πολύπλοκων βιοκομπιούτερς όπως των ζώων). Από πού παίρνει ενέργεια αυτή η μηχανή; Το κομπιούτερ στο σπίτι μας, μπαίνει στην πρίζα. Εμείς; Πού είναι η πρίζα μας;
Οι κάτοικοι της γης, βρίσκονται σε μια συνεχή μάχη για να κερδίσουν ενέργεια. Όσο πιο πολύπλοκοι είναι, τόσο περισσότεροι ενέργεια χρειάζονται. Υπάρχουν καλά και κακά νέα: ενέργεια υπάρχει αρκετή και ρέει συνέχεια αλλά το βιοκομπιούτερ μας έχασε την ικανότητα να την απορροφά 100%.

Όλα άρχισαν από τη στιγμή που ο άνθρωπος και τα ζώα σταμάτησαν να παίρνουν ενέργεια wireless και αποφάσισαν να χειριστούν την απορρόφηση ενέργειας manual. Ο άνθρωπος και τα ζώα ζούσαν «στον κήπο της Εδέμ» και όλοι μαζί ζούσαν αγαπημένοι. Και ξαφνικά, ο άνθρωπος αποφασίζει και  «τρώει το μήλο». Από τότε η ενέργεια δεν απορροφάται αυτόματα αλλά χρειάζεται να την παίρνουμε μόνοι μας.

Οι πιο πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος να πάρεις ενέργεια είναι μέσω της τροφής-ότι η ενέργεια μετριέται σε θερμίδες. Κι όμως, οι θερμίδες και γενικά οι υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπη χρειάζονται μόνο για το φυσικό μας σώμα που αποτελεί το μόνο το 1/5 της ύπαρξης μας. Επίσης (κάτι που δεν θα αναλύσω τώρα, αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον) τα συστατικά αυτά βρίσκονται σε μικροσκοπική μορφή (micro-food) στην ατμόσφαιρα.
Οι επιστήμονες λένε ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται περίπου 20% των προϊόντων μεταβολισμού μας, για τις λειτουργίες του. Αυτό όμως ισχύει για έναν κοινό εγκέφαλο που υπηρετεί μόνο τον τρισδιάστατο υλικό κόσμο και χρειάζεται ενέργεια μόνο για τις υλικές του δράσεις (που είναι το ένα πέμπτο της ύπαρξης μας). Τα υπόλοιπα «σώματα» μας (συναισθηματικό, νοητικό, υπερνοητικό και πνευματικό) χρειάζονται κι αυτά τον εγκέφαλο ως διάμεσο και ζουν όλα με πράνα- ζωτικότητα. Άρα οι ανάγκες του εγκεφάλου είναι 20% φυσική τροφή και 80% πράνα. Ας δούμε και μερικούς άλλους αριθμούς:
1.        99.56% της απορρόφησης της Πράνα (ζωτική ενέργεια) γίνεται μέσω της πλήρης αναπνοής και μόνο το υπόλοιπο ποσοστό απορροφάται από το φαγητό.
2.       Ένας μέσος άνθρωπος χρησιμοποιεί μόνο το 20% των πνευμόνων του άρα παίρνει μόνο 20% των δυνατοτήτων του σε πράνα.

Με λίγα λόγια, ένας κοινός εγκέφαλος παίρνει 20% αντί 80% πράνα και πρέπει να τη μοιραστεί με το υπόλοιπο σώμα. Γι αυτό ο πλανήτης είναι γεμάτος με συναισθηματικά και νοητικά ανάπηρους ανθρώπους που πασχίζουν να επιβιώσουν κλέβοντας πράνα ο ένας από τον άλλο, για να ταΐσουν το ανάπηρα συναισθηματικά και νοητικά σώματα τους. (αυτό θα τα αναλύσουμε στο μέρος 3:συναναστροφές)   

Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά; Όπως αναφέραμε πριν, το ανθρώπινο βιοκομπιούτερ, χιλιάδες (ή εκατομμύρια) χρόνια πριν, προγραμματίστηκε να παίρνει ενέργεια manual , έτσι η αυτόματη απορρόφηση ενέργειας, σταδιακά απενεργοποιήθηκε («use it or lose it» που λέει και η δασκάλα μου). Ο άνθρωπος έμαθε τον τρόπο να παίρνει πράνα από τον αέρα, τον ήλιο και τη γη και θερμίδες από τις τροφές. Σταδιακά όμως το σώμα και ο υλικός κόσμος έγιναν πολύ σημαντικά και επιβλήθηκαν στα άλλα «αόρατα» σώματα μας. Τώρα πια, η πλειοψηφία των ανθρώπων θεωρούν ότι τα συναισθήματα και ο νους είναι απλά μέρος του υλικού σώματος (αισθήματα=νους=εγκέφαλος) και ότι δεν υπάρχει πνευματικό σώμα (ψυχή). Έτσι έπαψαν να ταΐζουν τα αόρατα σώματα, με τη σκέψη πως αν ταΐζουν το φυσικό σώμα, αυτό θα φροντίσει για τα υπόλοιπα. Σκεφτόμαστε όμως εντελώς αντίθετα: τα ανώτερα σώματα είναι αυτά που έχουν τη δύναμη να τροφοδοτήσουν το σύστημα. Αφήσαμε όλη την ευθύνη της ύπαρξης μας στο σώμα και γι αυτό αρρωσταίνουμε (και ο νους δεν μπορεί πια να επιβληθεί), πεινάμε (ακόμα κι όταν απλά χρειαζόμαστε αγάπη), και μισούμε (ενώ απλά μπορούσαμε να δίναμε πράνα ο ένας στον άλλο-είναι δωρεάν!).

«Να λοιπόν ο σύγχρονος άνθρωπος που τρώει όπως ταΐζει τα γουρούνια του (για να τα φάει) και μαζεύει , μαζεύει τροφή στα ντουλάπια του για να μην πεινάσει και στουμπώνει το σώμα με πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπη και μετά αναρωτιέται ποιο είναι το νόημα της ζωής και γιατί δεν μπορεί να νιώσει πλήρης.»

Ταΐζουμε το λάθος σώμα. Τώρα πρέπει να νιώσουμε βαθιά την αποδυνάμωση που μας έφερε ο προγραμματισμός αυτός και να εργαστούμε με τακτικότητα/επανάληψη/ρυθμό (“abhyasaaccording to Patanjali or the three Rs from Gitananda Yoga) για να το αλλάξουμε.

Ένας τρόπος όπως είπαμε πριν, είναι η αναπνοή. Βαθιά πλήρης συνειδητή αναπνοή με τη σκέψη ότι θρέφουμε την ύπαρξη μας με τον αέρα. ΠΡΟΣΟΧΗ: η παραγωγή της πράνα μέσω της αναπνοής δεν γίνεται τόσο λόγω της πράνα που περιέχει ο αέρας αλλά λόγω της πολικότητας που δημιουργείται από την εισπνοή και εκπνοή! Γι αυτό θα ήταν καλό, η εισπνοή και εκπνοή να διαρκούν το ίδιο (εκτός αν έχετε λάβει άλλη πληροφορία από κάποιον έμπειρο δάσκαλο γιόγκα).

Δεύτερος τρόπος είναι ο ήλιος και η γη. Ο ήλιος είναι καθαρή πράνα. Η γη απορροφά την ηλιακή ενέργεια αυτόματα. Άρα η επαφή με τον ήλιο (ειδικά 44 λεπτά πριν και μετά το ηλιοβασίλεμα) και το περπάτημα ξυπόλητοι είναι τεχνικές απορρόφησης πράνα.

Τρίτος τρόπος και πιο σημαντικός. Νοητικός επαναπρογραμματισμός. Η αλήθεια είναι πως κανένας τρόπος δεν θα δουλέψει αν δεν ξυπνήσουμε πρώτα την περιοχή εκείνη του νου που δέχεται τα αόρατα. Όταν ο νους καταφέρει να επαναδεχτεί το αόρατο θα μπορεί να νιώσει την πράνα, να την βρίσκει και να την απορρόφα. Τότε θα νιώσει ότι κάθε φορά που τρώει ένα τεράστιο γεύμα και θέλει να πάει να κοιμηθεί, είναι επειδή η χώνεψη της τροφής τελικά χρειάζεται πράνα (που δεν έχει) για να διασπαστεί. Θα νιώσει ότι οι περίπλοκες και βαρυψημένες τροφές παίρνουν πράνα. Θα νιώσει και κάτι άλλο πολύ πολύ σημαντικό: ότι ο νους μπορεί να μετακινεί την πράνα. Αυτό σημαίνει ότι η πράνα από όλο το σύμπαν πηγαίνει εκεί που πηγαίνει η προσοχή μας. Κι αν η προσοχή μας πηγαίνει στο τι θα αγοράσουμε να φάμε, πόσο πονάει το στομάχι μας μετά από το αρνάκι φρικασέ και το κέικ για επιδόρπιο, τι θα μαγειρέψουμε για πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, ποιο είναι το καλύτερο εστιατόριο της πόλης και πότε θα πάμε, τι θα προσφέρω ή τι θα μου προσφέρουν στο πάρτι την Κυριακή…. απλά ας σκεφτούμε πόση ώρα την ημέρα σκεφτόμαστε το φαγητό. Όση ώρα του δίνουμε, τόση προσοχή του δίνουμε. Όση προσοχή του δίνουμε, τόση πράνα πάει εκεί.

Κάποιος θα αναρωτηθεί: αν βρω τρόπους να απορροφώ πράνα, γιατί να μην σπαταλάω την πράνα μου στο φαγητό; Αν επιλέξουμε το φαγητό να είναι «ο μεγάλος καταναλωτής» τότε πάλι δίνουμε σημασία στο 1/5 της ύπαρξης μας που είναι το σώμα. Έτσι, αφήνουμε απενεργοποιημένα τα κέντρα του εγκεφάλου που συνδέονται με τα ανώτερα σώματα μας (συναισθήματα/νου/υπερ-νου/ψυχή), που πεινάνε και αναγκάζονται να μείνουν απενεργοποιημένα για να κάνουν οικονομία ενέργειας/πράνας.

Οι νόμοι του σύμπαντος προβλέπουν ελεύθερη βούληση για το ανθρώπινο είδος, έτσι αυτό μπορεί να ορίσει σαν «μεγάλο καταναλωτή» της προσοχής του οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί. Μπορεί να είναι το φαγητό ή το σεξ (μέρος 2ο) ή οι συναναστροφές (μέρος 3ο). Και… καλή μας τύχη.  


Αναφορές: ευχαριστώ τους ορατούς δασκάλους μου Ananda Balayogi Bhavanani και Meenakshi Deni Bhavanani για τις πληροφορίες που μου δίνουν συνεχώς μέσα από τα γραπτά τους και τις ομιλίες τους. 

How to become vegan

Program of gradual reduction of animal products in the diet
I created this program to help those interested in doing something about overconsumption on our planet, hunger and misery of people and animals. It has been created from my own experience, experiments I have undertaken on myself and others (students and friends). It has no scientific base and does not in any way replace medical care. 

Stage one-duration one year
Eat meat and fish only once a week * and eat fresh raw salad with every meal. The other days we eat fruits / vegetables / grains / legumes / dairy, being careful not to increase the quantities of dairy.
* The chicken is meat.                                
* The fresh raw salad can be made of any plant, as long as it is not cooked. Try plants that you are only used to eating cooked, raw and experience new delicious tastes:  zucchini, broccoli, cauliflower, spinach, sprouts - generally all vegetables can be eaten raw.

Stage two -duration six months
Stop eating meat and eat fish only once a week. Eat fresh, raw salad with every meal and be careful not to increase dairy.

Stage three- duration one year: 
Remove fish from your diet. Now the only food of animal origin is dairy. Consider dairy as a main meal-like meat. If eg one day you would have steak with potatoes, now you have a piece of cheese with potatoes and salad. NOTE: FROM THESE, ALL YOU NEED IS SALAD – what we are doing is freeing ourselves from the dependency on concentrated and complicated food. Remember to eat fresh salad with every meal!                                                                                                              

Stage four- forever:
Now you will cut the dairy. It is not necessary to replace it with plant-based milks and vegan cheese.  But It is necessary to increase the raw food. Yogic Diet suggest one raw meal per day. I (nuts soaked in water 3-8 hours, raw fruit, raw vegetables, raw grains soaked in water 8 hours, raw legumes sprouted)

At this stage you're vegan!!! Here are some practical guidelines:

1.       Be careful not to increase the quantity of cooked food in your diet. Please be aware that a piece of meat is equivalent to at least two large bowls of RAW salad. Go for a walk in the countryside and watch the cows or the goats. They are perfectly healthy living off greens (and they are mammals like us). They also eat once a day a more concentrated feed such as wheat, carob etc, but again the food is RAW. If the food is cooked, it loses much of the useful components and is almost useless for the body.
2.       Yesterday’s cooked food does not offer us anything nutritionally! It simply gives us the illusion of feeling full for a while. If you plan to eat yesterday's food do it for mental solace and combine it with fresh raw salad.
3.       At the beginning you might feel hungry all the time, and not be able to find ways of filling your stomach. This is a very normal state, one that we all have passed through. Give yourself the freedom to eat a little more cooked food but keep reminding yourself that the body does not really need it - it's just a habit.
4.       You may find that you “need” more sweets. This is only at the beginning, until the body adjusts itself to your new diet. Do not indulge in excessive amounts of sweets - set a limit and stick to it.
5.       Remember that if you do not follow any spiritual practice, you don’t need to be so hard on yourself. If one day you're invited to a house or you go to a tavern and do not want to be the "black sheep" (this is how they treat us) you can have some cheese or fish as long as this is not very often.

For those who do follow spiritual practices or for those who are sensitive to overpopulation and overconsumption here are two more stages (where I am experimenting this period):

Stage five-forever:
70% raw food in two meals, with the third meal to be 100% raw food. Fasting once a month.
 Check with yourself what meal you do not mind ... "missing” (breakfast, lunch or dinner) and:
a) if you have a lot of physical activity in the day, eat raw fruits and / or vegetables in this meal.
B) if not, have a fresh juice.
Start fasting once a month. Fasting can be only raw food, or only fruits, only juices or water for 24 hours.

In this stage we are already contributing to our health and the saving of the earth resources.

I will mention one more step for those interested to know, even theoretically.


Stage six:
 Fasting 2 times a month and one main meal every day. 
At this stage the two meals are fruits / vegetables (and nuts if the day is dynamic) and only one meal which contains cooked food (30% cooked and 70% salad or raw food). Fasting is done twice a month with water only (you can follow the “Ekadashi” - fasting 11 days after the full moon and the new moon).

CAUTION: While science does not support the one- meal-per- day-theory (research shows that the body does not react positively to this "oppression") this habit is an excellent spiritual practice as it allows the system to focus on the mind, rather than constantly digesting the food we are taking in. I remind you also that your body will get used to eating once a day in about 6-12 months and then, the negative effect of the one-meal-only, will disappear. Babaji in Haidakham Ashram allows food only once a day (not even fruit between) in the name of the three basic principles of his teachings: Truth, Simplicity, Love. Of course your one meal must contain 70% raw food and be a regular portion-no more.Korina Kontaxaki - YogaLife

Why should I sacrifice my delicious steak?

Although I have been a vegetarian for years, I used to strongly support the rights of meat eaters to freely enjoy their food without the guilt imposed by over-sensitive claims on the suffering of animals. But things have changed on this planet, and for this reason I am now compelled to convince others to stop this tragic addiction. It is not about the animals. It is about love and respect for our human form.     

Our species has dominated the planet and our population is increasing constantly. The increase in human population is beginning to pose dangers for the rest of the beings inhabiting the planet, but also for the earth itself. Since we lost our sense of unity, we believe that this is not our problem and that the battle for our survival is a solitary task. We use animals, the earth, but also our fellow humans, for our survival, and that, in most societies, is morally accepted. Yes, it is ok to imprison and kill animals for our food. We will not pay a fine for it or go to jail. Everyone does it!  
Is this enough for a conscious person? Do we really want to stop our evolution at this level?

Even if you decide not to go through the effort of becoming vegetarian, I invite you to take into consideration the following, whenever you prepare your meal:

1. The myth that without meat we will suffer deficiencies, has finally been disproved. Meat is a concentrated food taken from a being that used to be alive and has now been killed, so that we can take its energy. We take it into our body (and we also take its feelings, thoughts and qualities) so we can break it down to amino acids and restore our body proteins. In yoga the physical body is also called Manomaya – made of food. So we build up our body by breaking down the bodies of animals. But why not take the raw material we need, directly from plants (like cows do, they are mammals too) rather than break down that of others? Everything you require physically is contained in uncooked fruits and vegetables. The idea that plant protein is inferior to animals protein (that it does not contain all amino acids) has been disproved. The body can and knows how to produce what we need from uncooked fruits / vegetables / grains / legumes (sprouted).
                              
Here is some recent research that has been done on the topic:
From the book “Left in the Dark” T. Wright & G. Gynn
The Prisoner of War Diet Is Better Raw
Prisoners of war in Japan during WW II were fed a scanty diet of brown rice, vegetables and fruit, totaling only 729–826 calories per 154 pounds of body weight. In 1950, Dr. Masanore Kuratsune, head of the Medical Department of the University of Kyushu in Japan, thought that this diet might be a remarkable way to validate previous studies comparing raw and cooked food. He and his wife decided to be the guinea pigs. Both followed the raw version of the same diet for three periods: 120 days in winter, 32 days in summer and 81 days in spring. Mrs. Kuratsune was breastfeeding a baby during this time. Both continued to do their usual work. Remarkably, they both continued to enjoy good health. Mrs. Kuratsune
even found that breastfeeding was less of a strain than before eating this raw diet.
Next, they both switched to the same prisoner diet in cooked form. They became as hungry and diseased as the prisoners of war. They quickly came down with edema, vitamin deficiencies and collapse. It became so bad that they were forced to stop the experiment.
This informal empirical study was recounted in a 1967 monograph written by Dr. Ralph Bircher-Benner of Zurich entitled Dr. Bircher-Benner’s Way to Positive Health and Vitality, 1867–1967.

2.  There are too many of us! The earth can no longer feed the animals we eat. The number of animals that die every year for their fur, entertainment and vivisection worldwide is the same number as the number of dead animals in the U.S. meat packing industry in a day! Over half of fresh drinkable water is used for farms! The number one polluter of our water is waste from farmed animals. The number one culprit of deforestation and the displacement of indigenous peoples is the meat industry!
On the other hand, the earth cannot produce huge amounts of the plants that we think can substitute the "completeness" of meat. The number two culprit of deforestation is the huge soy plantations grown for "vegetarians" who think they cannot survive without the high-quality soy protein. This is not true!
             
3. It is no longer possible for the animals to be fed and maintained properly due to the overwhelming demand for their meat and produce. Two generations ago, in Greece, people ate meat once a week. Now some people cannot feel full or satisfied if their every meal does not include meat. The cues at the supermarkets for meat and cheese are endless and some restaurants and airline flights do not offer vegetarian meals. This means that daily meat consumption is taken for granted by the majority. Which in turn means big money for meat dealers who are forced to then find new ways of increasing production in order to meet the increasing demand. So animals are squeezed into small spaces, eat poor quality food, receive antibiotics (for precautionary reasons!), and most importantly: live a miserable life, more like that of products than living organisms. Misery, fear, and dullness stay in their bodies and through consumption become transferred to our bodies. But beware: the huge demand for animal products (milk, dairy, etc.) has also increased because of "vegetarians" who think that if you also cut out dairy products, you will not receive the necessary nutrients. More recent studies show that meat is just a dietary choice rather than a necessity and in countries where meat and dairy is not a habit, osteoporosis is non-existent. We do not need meat, milk, yogurt and cheese. We neither need them nor can we afford to have them every day for ethical reasons - because of our excessive population.

4.   Another issue that may appear unrelated, is the huge need that rises - if  the majority eventually become vegetarians, to cultivate part of our food ourselves. If we have even a small space, we can plant some vegetables (eg lettuce) which will give us our daily salad instead of forcing the farmers to use pesticides to meet the needs of all people. We will analyze this in another note.

And a fifth point concerning my students in yoga:

5.   It is not possible to have a clean system (body / mind / spirit) while eating meat. Our work in yoga is to refine our system so that the mind has a chance to evolve. Our job is to first get rid of "body memory" and psychosomatic issues, which weigh down the system and do not allow us to see clearly. But how can we get rid of the useless impressions if we then assimilate impressions of other mammals and birds? The system gets confused and yoga is not able to operate to its full potential.

It is possible to practically experience the fact that we do not need this variety of food that is presented to us as “necessary”; neither do we need the quantities imposed on us. We only need them mentally-it is an illusion! A person with a moderate level of physical action, needs only one main meal per day and some fresh fruits and vegetables in between. The rest is for the "entertainment" of the mind.
Remember: eating less would not only help our health but will also contribute to reducing unnatural food production and garbage
                                                                                                                                                                                     
“Love responsibility. Say: I, I alone can save the earth, and if it is not saved, I am to blame.”
 - Nikos Kazantzakis.

(check the post "How to become vegan" for a gradual change program from meat eater to vegan) 


Korina Kontaxaki– YogaLife Holistic Yoga Centre. 

Εσύ; Πόσα σκουπίδια δημιούργησες σήμερα; (βγάλτε φωτογραφία τα σκουπίδια που δημιουργήσατε σε μια μέρα και στείλτε τα σε αυτό το blog- η καλύτερη φωτογραφία κερδίζει!)


Ξυπνάω το πρωί και πάω στο μπάνιο. Πλένω τα δόντια μου χρησιμοποιώντας οδοντόκρεμα σε πλαστικό σωληνάριο, φτύνω την οδοντόκρεμα στο νεροχύτη. Σκέφτομαι «είναι η ώρα να αλλάξω την οδοντόβουρτσα μου – οι οδοντογιατροί λένε να την πετάμε κάθε 3 μήνες, δεν ξέρω γιατί, κάτι θα ξέρουν όμως. Κάθομαι στην τουαλέτα, σκουπίζομαι με χαρτί υγείας, και ανοίγω το πακέτο με τις καθημερινές σερβιέτες υγείας, βγάζω μια σερβιέτα και ανοίγω το σακουλάκι που την έχει μέσα μμμ! Μυρίζει χαμομήλι αν και μια φορά που βρήκα χαμομήλι στην εξοχή δεν μύριζε έτσι… ευτυχώς είναι μέσα σε ατομικό σακουλάκι που κρατάει τη σερβιέτα μου μυρωδάτη και χωρίς μικρόβια …τη φοράω-μου αρέσει με κρατάει δροσερή και στεγνή. Τραβάω το καζανάκι και βάζω ένα ωραίο αντισηπτικό αποσμητικό- αρωματίζει ΚΑΙ απολυμαίνει, δύο-σε-ένα πλαστικό μπουκάλι! Το πιστεύεις;;; Πλένομαι με υγρό αντισηπτικό σαπούνι που τελειώνει…να θυμηθώ να αγοράσω άλλο αλλά στο πλαστικό μπουκαλάκι χωρίς το ειδικό στόμιο- δεν το χρειάζομαι θα το αλλάξω με αυτό εδώ. Πάω στην κουζίνα βγάζω από το ντουλάπι το αλουμινένιο κουτί του καφέ , φτιάχνω καφέ, παίρνω το χάρτινο-πλαστικό του γάλακτος (light γάλα, για απόλαυση χωρίς τύψεις!) και το χάρτινο κουτάκι με τα δημητριακά. Βγάζω τη σακούλα με τα δημητριακά από το χάρτινο κουτάκι και βάζω στο μπολ. Τίποτα άλλο για πρωινό- πρέπει να προσέχω τη σιλουέτα μου. Παγαίνω στο δωμάτιο μου βάζω την ενυδατική μου (υποαλλεργική-κλινικά ελεγμένη) που τελειώνει και πρέπει να παραγγείλω άλλη… αυτά τα μπολάκια των ενυδατικών είναι πολύ έξυπνα… φαίνονται μεγάλα για να σε ξεγελάσουν και τελειώνουν σε μερικές μέρες…! Φοράω την αντηλιακή μου από το πλαστικό σωληνάριο (95% φυτική δηλαδή ελάχιστα χημικά). Παίρνω το αυτοκίνητο για δουλειά, στο δρόμο σταματώ για τσίχλες στο αλουμινένιο χαρτάκι, νερό (παίρνω το μεγάλο πλαστικό μπουκάλι 11/2 λίτρου-λένε να πίνουμε τόσο την ημέρα για υγειές δέρμα!) και για ένα σακουλάκι τσιπς ρυζιού που είναι υγιεινά και διαιτητικά. Το μεσημέρι τρώω σε ένα πολύ καλό εστιατόριο δίπλα στο γραφείο το παίρνω μαζί μου στο αλουμινένιο κουτί και το τρώω με τους άλλους συναδέλφους στην κουζίνα της εταιρίας. Δεν πίνω αναψυκτικά όπως εκείνοι! Ένας φυσικός χυμός στο πλαστικό μπουκάλι (μικρό) είναι αρκετό. Παίρνω κάμποσες χαρτοπετσέτες από το εστιατόριο γιατί στη δουλειά πάντα τελειώνουν γρήγορα. Ευτυχώς έχω πάντα μαζί και τα υγρά αντισηπτικά μαντηλάκια σε πλαστικό σακουλάκι που ανοιγοκλείνει εύκολα, γιατί το τραπέζι της κουζίνας έχει πάντα ψίχουλα … ποιος ξέρει τι βάζουνε πάνω οι άλλοι όταν δεν είμαστε εδώ…ααα δεν αγοράσω ξανά αυτά τα μαντηλάκια… ορίστε, δεν έκλεισε καλά το σακουλάκι και έχουν στεγνώσει! Τώρα αναγκαστικά θα τα πετάξω. Άλλη φορά, θα παίρνω τα άλλα που είναι σε πλαστικό κουτί που ανοιγοκλείνει. Οι άλλοι καπνίζουν και γεμίζουν τον τόπο καπνό και αποτσίγαρα, εγώ απλά τρώω ένα γιαουρτάκι με φρούτα- έτοιμο στο πλαστικό μπολάκι με κουταλάκι! Μετά τη δουλειά συνήθως πηγαίνω στο σπίτι… δεν έχω χρόνο για βόλτες τις καθημερινές. Θα βάλω πλυντήριο ή θα κάνω τις δουλειές του σπιτιού. Δεν μπορώ την ακαταστασία και τις άσχημες μυρωδιές… τα ρούχα, τα σεντόνια και οι πετσέτες μου πρέπει να μυρίζουν μαλακτικό… αλλιώς νιώθω βρώμικη. Βρήκα ένα ωραίο μαλακτικό σε ένα μεγάλο πλαστικό ροζ μπουκάλι. Μυρίζει λιβάδι… Το ίδιο υπάρχει και σε υγρό για το πάτωμα- σε πιο μικρό πλαστικό μπουκάλι γιατί  στο πάτωμα δεν χρησιμοποιώ πολύ –είναι συμπυκνωμένο. Μετά από όλα αυτά, ένα ντουζάκι είναι ότι πρέπει… δεν γεμίζω την μπανιέρα γιατί ο λογαριασμός νερό ήρθε παραφουσκωμένος τελευταία… shower gel που ενυδατώνει σε πλαστικό με κρεμαστάρι για να το κρεμάς στον ντουζ! Σαμπουάν ειδικό για βαμμένα μαλλιά σε ένα περίπλοκο πορτοκαλί πλαστικό μπουκάλι, μαλακτική από άλλη εταιρία (sorry αλλά η μαλακτική του σαμπουάν δεν είναι καλή…!) σε ένα μικροσκοπικό πλαστικό πανάκριβο μπουκαλάκι. Τι να κάνω, κάνει τα μαλλιά μου δυνατά και λαμπερά! Δεν χρησιμοποιώ αποσμητικό σε σπρέι –καταστρέφει το όζον και νομίζω μου δημιουργεί αλλεργίες. Έχω ένα πολύ καλό αποσμητικό roll on σε γυάλινο με πλαστικό πώμα. Ένα ελαφρύ βραδινό γεύμα είναι απαραίτητο μετά! Ρύζι σε πλαστική χοντρή σακουλένια συσκευασία, σολομός κατεψυγμένος σε σακούλα, και κατεψυγμένα λαχανικά σε πράσινη διαφανή σακούλα. (δεν έχω χρόνο για να αγοράζω φρέσκα… L)  Δεν παίρνω επιδόρπιο το βράδυ- το θεωρώ υπερβολή. Μετά από λίγες ώρες στην τηλεόραση βλέποντας καμιά ποιοτική ταινία, θα πέσω για ύπνο , αφού κάνω τον απολογισμό της μέρας όπως με έχει συμβουλέψει ο ψυχαναλυτής μου. Εσύ; Πόσα σκουπίδια δημιούργησες σήμερα;  


Γιατί να θυσιάσω την μπριζολίτσα μου;Το είδος μας έχει κυριαρχήσει στον πλανήτη και ο πληθυσμός μας αυξάνεται διαρκώς. Η αύξηση του ανθρώπινου  πληθυσμού αρχίζει να γίνεται επικίνδυνη για τα υπόλοιπα όντα του πλανήτη αλλά και για την γη. Αυτό πιστεύουμε ότι δεν είναι δικό μας πρόβλημα αφού έχουμε χάσει πια την αίσθηση του αδιαχώριστου και πιστεύουμε πως η μάχη για την επιβίωση μας, είναι ατομική εργασία. Χρησιμοποιούμε τα άλλα όντα, τη γη, αλλά και τους συνανθρώπους μας για την επιβίωση μας και αυτό στις περισσότερες κοινωνίες θεωρείται ηθικά σωστό. Ναι λοιπόν, είναι εντάξει να φυλακίζουμε και να σκοτώνουμε τα ζώα για την τροφή μας. Δεν θα πληρώσουμε πρόστιμο ,ούτε θα πάμε φυλακή. Άλλωστε το κάνουν όλοι! Είναι αυτό αρκετό για έναν συνειδητό άνθρωπο; Θέλουμε να μείνουμε μέχρι εκεί;;

Έστω κι αν δεν θέλουμε να μπούμε στην διαδικασία να γίνουμε χορτοφάγοι, σας καλώ  να λάβετε υπ όψιν τα παρακάτω , κάθε φορά που ετοιμάζετε το γεύμα σας:


1.       Επιτέλους ο μύθος ότι χωρίς κρέας θα έχουμε ελλείψεις, έχει καταρριφτεί. Το κρέας είναι μια συμπυκνωμένη τροφή από έναν οργανισμό που ήταν ζωντανός και εμείς τον σκοτώσαμε για να πάρουμε την ενέργεια του. Την παίρνουμε μέσα μας (και μαζί ότι ιδιότητες , συναισθήματα, σκέψεις είχε) και την διασπάμε για να τη χρησιμοποιήσουμε σαν πρώτη ύλη για τη δική μας ζωή. Γιατί τότε να μην πάρουμε την πρώτη ύλη απ ευθείας παρά να διασπάμε άλλους οργανισμούς;  Όλα όσα χρειαζόμαστε είναι στα άψητα φρούτα και λαχανικά. Η ιδέα ότι οι φυτικές πρωτεΐνες είναι κατώτερες (δεν έχουν όλα τα αμινοξέα) έχει αποδειχθεί ΜΥΘΟΣ. Το σώμα μπορεί και ξέρει να φτιάξει ότι χρειαζόμαστε από τα άψητα φρούτα/λαχανικά/δημητριακά/όσπρια*. Ορίστε και μια έρευνα:
From the book “Left in the Dark” T. Wright & G. Gynn
The Prisoner of War Diet Is Better Raw
Prisoners of war in Japan during WW II were fed a scanty diet of brown rice, vegetables and fruit, totaling only 729–826 calories per 154
pounds of body weight. In 1950, Dr. Masanore Kuratsune, head of the Medical Department of the University of Kyushu in Japan, thought that this
diet might be a remarkable way to validate previous studies comparing raw and cooked food. He and his wife decided to be the guinea pigs. Both
followed the raw version of the same diet for three periods: 120 days in winter, 32 days in summer and 81 days in spring. Mrs. Kuratsune was
breastfeeding a baby during this time. Both continued to do their usual work. Remarkably, they both continued to enjoy good health. Mrs. Kuratsune
even found that breastfeeding was less of a strain than before eating this raw diet.
Next, they both switched to the same prisoner diet in cooked form. They became as hungry and diseased as the prisoners of war. They
quickly came down with edema, vitamin deficiencies and collapse. It became so bad that they were forced to stop the experiment.
This informal empirical study was recounted in a 1967 monograph written by Dr. Ralph Bircher-Benner of Zurich entitled Dr. Bircher-
Benner’s Way to Positive Health and Vitality, 1867–1967.

2.       Είμαστε πολλοί! Δεν μπορεί πια η γη να ταΐζει τα ζώα που τρώμε. Ο αριθμός των Ζώων που πεθαίνουν κάθε χρόνο για την γούνα, την ψυχαγωγία και την ζωοτομία παγκοσμίως είναι ο ίδιος αριθμός με τον αριθμό των νεκρών ζώων στην Αμερικάνικη βιομηχανία συσκευασίας κρέατος μέσα σε μία μέρα! Πάνω από το μισό του φρέσκου πόσιμου νερού χρησιμοποιείται για την κτηνοτροφία! Ο νούμερο ένα παράγοντας ρύπανσης του νερού μας είναι οι απορροές, δηλαδή απορρίμματα από εκτρεφόμενα ζώα. Ο νούμερο ένα ένοχος της αποψίλωσης των δασών και του εκτοπισμού των αυτοχθόνων είναι η βιομηχανία του κρέατος!
Από την άλλη όμως, η γη δεν μπορεί να παράγει τεράστιες ποσότητες από τα φυτά που εμείς νομίζουμε ότι αντικαθιστούν την «πληρότητα» του κρέατος. Ο νούμερο δύο ένοχος της αποψίλωσης των δασών είναι οι τεράστιες φυτείες σόγιας που καλλιεργούνται για τους «χορτοφάγους» που νομίζουν ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς την υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη της σόγιας. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ!!!
             
3.       Τα ζώα δεν είναι πια δυνατόν να τρέφονται και να διατηρούνται σωστά  λόγω της υπεραυξημένης ζήτησης. Δυο γενεές πριν, στην Ελλάδα, ο κόσμος έτρωγε κρέας μια φορά τη βδομάδα. Τώρα κάποιοι δεν χορταίνουν χωρίς κρέας. Στα σούπερ μάρκετ οι ουρές για κρέας και τυρί είναι τεράστιες και σε κάποια εστιατόρια και αεροπορικές πτήσεις δεν υπάρχουν χορτοφαγικά γεύματα. Αυτό σημαίνει ότι θεωρείται δεδομένη η καθημερινή κατανάλωση κρέατος από το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει πολλά λεφτά για τους ζωοπαραγωγούς που αναγκάζονται να βρίσκουν συνέχεια καινούριους τρόπους να αυξήσουν την παραγωγή λόγω της αυξημένης ζήτησης. Έτσι τα ζώα συμπιέζονται σε μικρούς ανθυγιεινούς  χώρους, τρώνε κακής ποιότητας τροφή, παίρνουν μέσα στο σώμα τους αντιβιοτικά (για προληπτικούς λόγους!! )και το κυριότερο: ζουν μια μίζερη ζωή σαν προϊόντα και όχι σαν  ζωντανοί οργανισμοί και η μιζέρια, ο φόβος, και η μαλθακότητα τους, μένει στο σώμα τους μέχρι να μεταφερθεί στο δικό μας σώμα. Προσοχή όμως: Η ζήτηση των ζωικών παραγόντων (γάλα, γαλακτοκομικά κτλ) έχει και αυτή αυξηθεί  λόγω των «χορτοφάγων» , που νομίζουν ότι αν κόψουν το κρέας θα αρρωστήσουν. Αν όμως κάποιος κάνει μια έρευνα σε καινούριες ανακαλύψεις θα δει  ότι το κρέας είναι απλά μια διατροφική επιλογή και όχι ανάγκη και ότι πχ σε χώρες που δεν τρώνε γαλακτοκομικά και κρέας , δεν ξέρουν τι είναι η οστεοπόρωση. Δεν χρειαζόμαστε το κρέας, το γάλα, το γιαούρτι και το τυρί. Ούτε τα χρειαζόμαστε ούτε μπορούμε ηθικά να τα έχουμε κάθε μέρα, λόγω του υπερβολικού πληθυσμού μας.

4.       Κάτι άλλο που φαίνεται εκτός θέματος, είναι η τεράστια ανάγκη που εμφανίζεται –αν τελικά η πλειοψηφία γίνουμε χορτοφάγοι- να καλλιεργούμε μέρος της τροφής μας. Αν διαθέτουμε έστω κι ένα μικρό χώρο, μπορούμε να φυτέψουμε μερικά λαχανικά (πχ μαρούλια) που θα μας δίνουν την ημερήσια σαλάτα μας, παρά αν αναγκάζουμε τους παραγωγούς να χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων των ανθρώπων.  Αυτό θα το αναλύσω σε κάποιο άλλο σημείωμα.

Και ένα πέμπτο σημείο που αφορά τους μαθητές μου στη γιόγκα:

5.       Δεν είναι δυνατόν να έχει κάποιος καθαρό σύστημα (σώμα/νου/πνεύμα) αν τρώει κρέας. Η εργασία μας στη γιόγκα είναι να εκλεπτύνουμε το σύστημα μας έτσι ώστε ο νους να έχει την ευκαιρία να εξελιχθεί.  Η δουλειά μας λοιπόν αρχικά είναι να ξεφορτωθούμε «σωματική μνήμη» και τα ψυχοσωματικά , που βαραίνουν το σύστημα και δεν μας αφήνουν να δούμε καθαρά. Πως όμως θα ξεφορτωθούμε τις άχρηστες εντυπώσεις μας, αν συνέχεια αφομοιώνουμε εντυπώσεις άλλων θηλαστικών και πτηνών; Το σύστημα μπερδεύεται και η γιόγκα μπορεί να κάνει πια πολύ λιγότερα….


Πρέπει να βιώσουμε το γεγονός ότι ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΣΑΡΟΥΝ ΓΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ. Όχι μόνο δεν χρειαζόμαστε την «ποικιλία» που εισηγούνται οι ειδικοί,  αλλά δεν χρειαζόμαστε και τις ποσότητες που μας επιβάλλονται. Τις χρειαζόμαστε μόνο νοητικά- είναι ψευδαίσθηση! Ένας άνθρωπος με μέτριο επίπεδο κίνησης στη μέρα του, χρειάζεται ένα κύριο γεύμα την ημέρα και μερικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά ενδιάμεσα.  Τα υπόλοιπα είναι για την «ψυχαγωγία» του νου.
Θυμηθείτε: τρώγοντας λιγότερο δεν βοηθάμε μόνο την υγεία μας αλλά συνεισφέρουμε και στην μείωση παραγωγής τροφίμων και σκουπιδιών.
Σταδιακή μείωση ζωικών προϊόντων στη διατροφή
Δημιούργησα αυτό το πρόγραμμα ,για να βοηθήσει αυτούς που ενδιαφέρονται να κάνουν κάτι για τις ανησυχίες τους για την υπερκατανάλωση στον πλανήτη μας ,την πείνα και εξαθλίωση των ανθρώπων και των ζώων.  Έχει δημιουργηθεί από τη δική μου εμπειρία, πειραματιζόμενη στον εαυτό μου και σε άλλους (μαθητές και φίλους). Δεν έχει καμία επιστημονική απόδειξη, ούτε αντικαθιστά την ιατρική περίθαλψη. Αν θέλετε αποδείξεις περιμένετε μερικές δεκάδες  χρόνια …

1Ο Στάδιο- διάρκεια ένας χρόνος : Μειώνουμε την κατανάλωση κρέατος και ψαριού στη μια φορά τη βδομάδα* και τρώμε φρέσκια ωμή σαλάτα με κάθε γεύμα. Τις υπόλοιπες μέρες τρώμε φρούτα/λαχανικά/δημητριακά/όσπρια/γαλακτοκομικά,  προσέχοντας να μην αυξήσουμε τις ποσότητες γαλακτοκομικών.
·         Το κοτόπουλο είναι κρέας όπως τα άλλα. 
·         Η φρέσκια ωμή σαλάτα να είναι πλούσια σε φυτά εποχής. Δοκιμάστε και φυτά που μάθαμε να τα τρώμε μόνο ψημένα να δείτε τι νόστιμα είναι στη σαλάτα πχ κολοκύθι, μπρόκολο, κουνουπίδι, σπανάκι, φύτρα, μελιτζάνα - γενικά όλα τα λαχανικά τρώγονται και ωμά.

2ο Στάδιο- διάρκεια έξι μήνες: Καταργούμε το κρέας και τρώμε μόνο ψάρι μια φορά τη βδομάδα. Τρώμε φρέσκια , ωμή σαλάτα με κάθε γεύμα και προσέχουμε να μην αυξήσουμε τα γαλακτοκομικά.

3ο Στάδιο – διάρκεια ένα χρόνο: Καταργούμε το ψάρι από τη διατροφή μας. Τώρα η μόνες τροφές ζωικής προέλευσης είναι τα γαλακτοκομικά που τα αντιμετωπίζουμε σαν κύριο γεύμα –σαν κρέας. Αν πχ μια μέρα θα είχαμε μπριζόλα με πατάτες, τώρα θα έχουμε ένα κομμάτι τυρί με πατάτες και σαλάτα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΙΝΑΙ Η ΣΑΛΑΤΑ, ΑΠΛΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΕΞΑΡΤΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΩΜΕ ΦΡΕΣΚΟΚΟΜΕΝΗ ΩΜΗ ΣΑΛΑΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΥΜΑ !

4Ο Στάδιο – διάρκεια για πάντα: Καταργούμε τα γαλακτοκομικά από τη διατροφή μας. Δεν είναι απαραίτητο να τα αντικαταστήσουμε με φυτικά γάλατα και τυριά. Τώρα είναι απαραίτητο να αυξήσουμε την ωμή τροφή. Στη Γιόγκικη διατροφή τρώμε ένα ωμοφαγικό γεύμα την ημέρα(ξηροί καρποί μουλιασμένοι στο νερό 3-8 ώρες, ωμά φρούτα, ωμά λαχανικά, ωμά δημητριακά μουλιασμένα στο νερό 8 ώρες, ωμά όσπρια-φύτρα)

Σε αυτό το στάδιο είστε vegan!!! Ορίστε μερικές εμπειρικές συμβουλές:

1.       Προσέχετε όμως να μην αυξηθεί πολύ η ποσότητα της μαγειρεμένης τροφής σας. Έχετε υπ όψιν ότι ένα κομμάτι κρέας ισοδυναμεί με δύο μεγάλες κούπες σαλάτα τουλάχιστον-αλλά με άψητα φυτά. Πηγαίνετε μια βόλτα στην έξοχή και βρείτε (αν υπάρχουν πουθενά ελεύθερα) αγελάδες ή κατσίκια. Θα δείτε ότι είναι μια χαρά με τα χόρτα τους (είναι και αυτά θηλαστικά όπως εμείς) αλλά τρώνε αρκετή ποσότητα για να τους κρατήσει. Τρώνε επίσης μια φορά την μέρα μια πιο συμπυκνωμένη τροφή όπως στάρι, χαρούπια κτλ .  Αν όμως η τροφή ψηθεί , χάνει πολλά από τα χρήσιμα συστατικά της και γίνεται σχεδόν άχρηστη για το σώμα.
2.       Το χθεσινό μαγειρεμένο φαγητό δεν δίνει τίποτα! Απλά δίνει την ψευδαίσθηση ότι χορτάσαμε, για λίγο. Αν σκοπεύετε να φάτε χθεσινό φαγητό κάντε το για νοητική παρηγοριά και συνδυάστε το με φρέσκια ωμή σαλάτα.
3.        Ίσως στην αρχή να πεινάτε συνέχεια και να μην μπορείτε να βρείτε πώς να γεμίσετε το στομάχι σας. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό και το έχουμε περάσει όλοι. Δώστε στον εαυτό σας την ελευθερία να τρώει λίγο παραπάνω μαγειρεμένες  τροφές  που και που, αλλά να του θυμίζετε πως το σώμα δεν τα χρειάζεται πραγματικά- είναι απλά μια συνήθεια.
4.       Μπορεί να αυξηθεί η ανάγκη για γλυκά. Αυτό γίνεται μόνο στην αρχή, μέχρι το σώμα να βρει τον τρόπο να οργανωθεί. Μην ενδώσετε σε υπερβολικές ποσότητες γλυκών- βάλτε ένα όριο και κρατήστε το.
5.       θυμηθείτε ότι αν δεν ακολουθείτε καμιά πνευματική πρακτική δεν χρειάζεται να είστε τόσο αυστηροί με τον εαυτό σας. Αν μια μέρα είστε καλεσμένοι σε ένα σπίτι  ή πάτε σε μια ταβέρνα και δεν θέλετε να είστε «το μαύρο πρόβατο» (γιατί έτσι μας αντιμετωπίζουν) μπορείτε να φάτε λίγο τυρί ή ψάρι αρκεί να μην γίνεται συχνά.

Για εκείνους που ακολουθούν πνευματικές πρακτικές ή για τους ευαίσθητους στον υπερπληθυσμό και την υπερκατανάλωση υπάρχουν και άλλα στάδια (στα οποία πειραματίζομαι αυτή την περίοδο):

5ο στάδιο- διάρκεια ένας χρόνος ή για πάντα:   70% ωμή τροφή στα δύο γεύματα, με το τρίτο γεύμα να είναι 100% ωμή τροφή.  Νηστεία μια φορά το μήνα.                                                                                                                                                                   Βρείτε ποιο γεύμα δεν σας πειράζει να … «χάσετε» (πρωινό, μεσημεριανό ή βραδινό) και :
α) αν η μέρα σας έχει πολύ κίνηση φάτε μόνο ωμά φρούτα και/ή λαχανικά σε αυτό το γεύμα.
Β) αν δεν κινείστε πιέτε μόνο ένα φρέσκο χυμό.
Επίσης αρχίστε να νηστεύετε μια φορά το μήνα. Νηστεία μπορεί να είναι μόνο ωμή τροφή ,ή μόνο φρούτα, ή μόνο χυμούς ή μόνο νερό, για 24 ώρες.
Στο 5ο στάδιο συμβάλουμε ήδη στην υγεία μας και στην οικονομία της γης. Μπορούμε να σταματήσουμε στο 5ο στάδιο, με ήσυχη τη συνείδηση μας ότι δεν έχουμε μείνει αμέτοχοι στο πρόβλημα της υπερκατανάλωσης.  

Αναφέρω ένα ακόμα στάδιο για αυτούς που ενδιαφέρονται, έστω και θεωρητικά.


6ο Στάδιο : Νηστεία 2 φορές το μήνα και ένα κύριο γεύμα κάθε μέρα. Σε αυτό το στάδιο τα δύο γεύματα θα είναι φρούτα/λαχανικά (και ξηροί καρποί αν η μέρα είναι δυναμική) και μόνο ένα γεύμα θα περιέχει μαγειρεμένη τροφή (30% και 70% σαλάτα ή ωμή τροφή). Επίσης γίνεται νηστεία μόνο με νερό δυο φορές το μήνα (μπορείτε να ακολουθείτε το Ekadashi  που είναι νηστεία 11 μέρες μετά την πανσέληνο και τη νέα σελήνη).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενώ η επιστήμη δεν συνιστά ένα γεύμα την ημέρα (έρευνες δείχνουν ότι το σώμα δεν αντιδρά θετικά με αυτήν την «καταπίεση») σαν πνευματική πρακτική όμως είναι ότι καλύτερο αφού αφήνει το σύστημα να ασχοληθεί με το νου αντί να χωνεύει συνέχεια τις τροφές που του δίνουμε. Σας θυμίζω επίσης ότι το σώμα θα συνηθίσει να τρώει μια φορά την ημέρα σε περίπου 6-12μήνες και τότε οι αρνητικές επιπτώσεις του ενός γεύματος μόνο, δεν θα υπάρχουν πια. Ο Babaji στο Haidakham Ashram επιτρέπει φαγητό μόνο μια φορά τη μέρα στο όνομα των τριών βασικών ουσιών της διδασκαλίας του : Αλήθεια, απλότητα, αγάπη. Φυσικά πρέπει να περιέχει 70% ωμή τροφή και να είναι μια κανονική μερίδα- όχι παραπάνω.

 

«Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες : εγώ , εγώ μόνος μου μπορώ να σώσω τη γης, κι αν δε σωθεί, εγώ φταίω.»        Ν. Καζαντζάκης.

Κορίνα Κονταξάκη – YogaLife Holistic Yoga Centre.