Favourite / Αγαπημένα

Μετά το Χώμα

  Όταν η ψυχή αλάφρωσε από το χώμα Έμεινε σε μια γωνιά με ημίφως Για να ορίσει τι θα κρατήσει.   Αναμνήσεις αναπάντεχες Εμπειρίε...

Popular / Δημοφηλέστερα

Swara breathing and the importance of the three major Nadis by Marios VardasAfter our discussion in the class about breathing techniques and mentioning swara, I decided to write few words about swara and the three major nadis and I hope this will be sufficient for this assignment.
Swara is an ancient breathing science which unites the different vibrations created from the sound and rhythms of breathing and alters our psycho-physiological activity. Swara can help in all aspects of life and practically explains what one should do in order to make life harmonious and healthy.  It can also be very powerful and it is very important to practice it with good intentions as otherwise it could be possible to harm yourself or someone else (maybe not so easy for this to happen in the modern world we live where the subtle vibrations most of the times maybe extremely low).
This ancient science is extremely broad and realizes the cosmic consciousness through the control and manipulation of breath (prana).  It associates the breath with the activities of sun, moon, the various seasons, the physical and mental conditions of individuals etc.  This valuable science enables us to enrich our lives physiologically, mentally and spiritually with full awareness.  It actually aims to directly awaking the highest human potential.
It is important to understand that most of the time breathing occurs only through one nostril.  Sometimes the left nostril is active and sometimes the right.  In rare times both nostrils are active. Physiologically it has a particular effect on the nervous system, producing a certain type of stimulus and has a specific influence on brain which requires very systematic regulation.  Usually, every hour or so, the active nostril changes and this rhythm regulates all the psychological and physiological processes. 
The flow of breath creates a flow of energy (prana) in the body.  It is important though not to confuse swara breathing with pranayama, which involves a different aspect of breath. Although both deal with prana, swara emphasizes the analysis of the breath and the significance of different pranic rhythms and understanding their effects in body and mind. The different patterns of the breath either in right, left or both nostrils can influence our worldly affairs, either positively or negatively. It also influences the spiritual aspect of life. This science of breath, deals with the interaction between cosmic rhythm and individual pranic patterns in each person. Different rhythms create specific physical, mental, and emotional patterns and alter the state of consciousness at all levels i.e. conscious, subconscious and unconscious, which are experienced in daily life.  Pranayama involves techniques to redirect, store and control prana or even strengthen, purify and balance the nadis.
This flow of energy passes through energy channels that we have in our body and which are called nadis.  The subtle body has many thousands nadis and the most important that are known is ida, pingala, and sushumna.   Ida or Chandra (cold/blue) is frequently called the moon or Prakriti channel and is situated on the left side of the spine and so it rules all the nadis of the left half of the body.  Pingala or Surya (hot/red) called the sun channel and the symbol of the Purusha principle and is situated in the right side of the spine and so it rules the nadis on the right side of the body. The third and the most important nadi of the subtle body is the sushumna nadi.  Sushumna joins the center of the skull to the pelvic plexus and is known as the meru danda, the axis of the human body.  Sushumna represents the perfect balance between the two polarities, the right and left, sun and moon, consciousness and energy.  Hidden inside the core of the sushumna nadi is an extra subtle channel called the vajrani which runs the entire length of the sushumna.  Within the vajrani is another subtle pathway known as the chitrani through which runs the shining Brahma nadi, the cause of yogic samadhi and enlightenment. The Shat Chakra Nirupana, beautifully described these extra subtle pathways as follows:
“She ( Chitrani and the Brahma nadi) is beautiful like a chain of lightning and fine like a lotus fiber, and shines in the minds of sages. She is subtle; the awakener of pure knowledge; the embodiment of bliss and pure consciousness. The Brahma-dvara, entrance to the region of ambrosia, shines in her mouth.”
When breathing through the left nostril we activate ida and the right brain hemisphere is also activated. When breathing through the right nostril we activate pingala and the left brain hemisphere is activated as well. When both nostrils function together equally then the sushumna (the main channel) is activated. 
When the left nostril (ida) remains active, prana moves in a particular direction and the mental energy is predominant, and the pranic energy is weak.
When the right nostril flows (pingala), the pranic forces are stronger and the mental aspect is weak.  Thus by making the prana flow through the right nostril during the night, one can have a good sleep, work the whole day without becoming tired, and can easily digest food.
When both nostrils operate together (Sushamna) it indicates that the spiritual energy, the force of atma, is in power. Therefore equalizing the breath is important.
Generally, when the ida nadi (breath through the left nostril) is active you can take important decisions, plan for something that has long-term effects, do wise thinking, a thorough study, drawing an architectural plan, plan a journey, selecting a career, buy a house or a jewelry, do a research, study, practice spiritual exercises etc.  A creative, calm and thoughtful state of the mind associated with supportive endocrine activity implies upward flow of prana from the corresponding extrasensory charkas.  A harmonious breathing through the left nostril in this case also indicates that the brain and the molecular, cellular components and organs of the body are receiving adequate amounts of the subtle currents of vital energy. That is why the ida is referred as auspicious for the above kinds of constructive, beneficial, provident and intellectual actions.
When breathing through the right nostril and therefore the pingala nadi is active, activities which are violent, invigorating, aggressive and strong like fighting, struggling against a barrier, forceful debating or arguing, hunting, sexual coupling, practicing a tantra, do tough/hard works in general, difficult physical exercises, etc, can be performed more successfully. The intense, rapid, energizing flow of prana associated with this nadi is essential for awakening the mental and bodily faculties.
The moments when both ida and pingala are active and therefore the prana flows through the sushumna nadi are of great importance for spiritual endeavors. This duration is referred as sandhikla, a junction. For example evening is the sandhikla between a day and night. Similarly the phase of about early hours of morning till the dawn of the new day is the sandhikla between a night and the next day. During these time-intervals is the best time to do devotional practices like Pranayama, meditation etc.  Eating, sleeping, or any worldly activity during these hours is harmful for our physical and mental fitness. The equilibrium state of swaras when the prana flows through the sushumna is like a blessed opportunity for the individual self to leap forward in spiritual elevation. These are the moments when all vices, illusions, attachments and ego are naturally pacified and the divine inspirations and enlightened thoughts are awakened. Any spiritual determination, saintly thought or feeling occurred in these rare moments is inspired by the soul and therefore proves to be absolute. It is said that blessings and curses said in these moments surely materialize.
Sushumna is a powerful channel which can act like fire and is said to burn all worldly pursuits. It is best to use it only for meditation and other spiritual practices. When this vital breath flows through this nadi, suspend all secular occupations. Do not curse or bless anyone.  Just sit in a quiet, clean place and meditate on your chosen deity or on the formless, transcendental Reality. It is said in the ancient svarodaya texts that even rituals and pilgrimages are useless during the flow of the sushumna. This channel brings either death or spiritual bliss. There is no need to take the word death here too literally. It is likely that the death referred to in the svarodaya texts is the end of the ego and not the death of the physical body. According to the Tantras, death of the "ego" is always considered to be the real death. Once the sense of "I-ness"-the sense that I am different from the cosmos has gone, physical life or death loses its meaning. Death is no longer looked upon as annihilation, but as change from one level of consciousness to another.
The mystic knowledge of the sadhanas of swara is activating the sublime energy vibrations in the pancha tattvas and awakening the supernatural potentials. Those who are awaken, many times are found having clairvoyance, clairaudience, prophetic precognition and other supra mental faculties. They can grasp the subtle vibrations of ether and can therefore sense the happening of events much before their materialization in the sentient world.
When we apply the swara science, the three nadis mentioned and described above in combination with the chakras, the pancha tattvas and other elements, we can become aware of subtle changes which take place all the time in our body and mind and we can achieve a lot for our physiological, mental and spiritual evolvement.  I understand that this science have much more qualities that I could not examine yet in order to elaborate in more detail.  Just to mention that each nadi has its own name, planet, nature, gender, deity, color, time, element, sign, day, direction, number etc.  It can be used through different techniques for specific purpose during different times, days, periods of the year etc. You may even regulate what gender will be the child you will born and what type of life will have.  You may be able to predict death or you can extend the lifespan to many more years. You can use elevated energy to heal directly or you can energize natural herbs that can be used as medicines.
Finally, through my research I came across some interview where it was said that studies have indicated that the performance efficiencies of verbal and spatial tasks during both phases of the nasal cycle demonstrated that verbal efficiency is greater while the subjects were breathing primarily in the right and that spatial skills were enhanced during left nostril dominance. This supports the theory of contralateral dominance in the nostril/hemisphere relationship, and the different functions of nadi.
Studies have also shown that schizophrenia is associated with greater left brain hemisphere dysfunction and that depression and the other affective disorders are associated with greater right hemisphere dysfunction. This also justifies the theory that blockages in the pingala nadi lead to schizophrenia, and that blockages in the ida nadi lead to depression. Depression is the result of emotional blockage, which is controlled by the ida nadi. It has been suggested that the pituitary hormonal secretions, cardiovascular function, and fuel regulation are associated with the nasal cycle. Dominance by the left nostril improves the functioning of the immune system. Swara justifies this concept as it states that the left nadi provides nectar and strength for the body.
The fascinating thing about this science is that is suggesting that by being aware of the dominant nostril you can manipulate the results of what you are about to do and ensure in advance the success and positive outcome of any action that follows.

Marios VardasReferences:

Step by step class

Pranayama & The Art Of Breathing
by Christine Breese, D.D., Ph.D.

Nature's Finer Forces & The Science of Breath (Pranayama Yoga)
by Rama Prasad

SECRET POWER OF TANTRIK BREATHING
By Swami Sivapriyananda

YOGA PHILOSOPHY
by RAM VAKKALANKA

Diagnose, Cure and Empower Yourself By Currents of Breath
by Pandit Shriram Sharma Acharya

The mysteries of fire kundalini yoga
By Samael Aun Weor


Στην Ψευδαίσθηση Όλα Είναι ΠιθανάΜέσα σε ένα βαθύ συνειδητό ύπνο
Η πύλη του Όλον ανοίγει
Ο φρουρός με προειδοποιεί:

«Όλα τα Αντίθετα θα σβήσουν…μπορείς;»

Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί.
Γνέφω «ναι» χωρίς να ξέρω γιατί.
Γνέφω «ναι» με τρεμάμενα κόκαλα, χωρίς να ξέρω γιατί.
Γνέφω «ναι» γιατί αν δεν το κάνω , δεν θα μάθω ποτέ γιατί δειλιάζω τόσο.

Όμως
Εκείνο που πεθαίνει στον κόσμο του Όλον
Γίνεται αφύσικα τεράστιο
Αφύσικα δυναμικό.


image from: https://blackxnoise.bandcamp.com/album/illusions 

Κραυγάζει: «Μέσα στα έγκατα των Αντιθέτων, εκεί, στο μοναδικό ενδεχόμενο να ζήσω απόλαυση, θα μου πάρεις την ευκαιρία;»
Απόλαυση
Ξαφνικά η λέξη αυτή αποκτά υπέρμετρη σημασία
Ακόμα κι αν -κι εκείνο- δεν ξέρω τι σημαίνει ακριβώς
Τολμώ να ρωτήσω
«τι σημαίνει απόλαυση;»
«Δεν έχουμε χρόνο για κουβέντες»  απαντά σταράτα
«Το ένα από τα Αντίθετα της ψευδαίσθησης»
Αντικρούει συνωμοτικά ο φρουρός
«Το άλλο;;»  Ωρύομαι πριν ακόμα τελειώσει τη φράση του.
Σιωπή
Και οι δύο φωνές έχουν χαθεί
«Το άλλο Αντίθετο;;;» επιμένω
«Τελείωσε ο χρόνος.»
συμφωνούν και οι δύο πλευρές.

Σκοτάδι.

Επιστρέφω στην αποχαύνωση της ψευδαίσθησης.
Όμως το διαβάζω σαν «ζωή».
Όμως το διαβάζω σαν δράση.
Και εκεί , στην ψευδαίσθηση
Σαν αναλαμπή τρυπώνει ο εξής συλλογισμός:
Απόλαυση σημαίνει θεμιτές επιθυμίες
Το Αντίθετο της είναι οι αθέμιτες
Θεμιτές, γιατί μπορούν να γίνουν
Αθέμιτες γιατί δεν θα γίνουν ποτέ.
Και αυτό είναι το Αντίθετο της απόλαυσης.
«Μην στέκεσαι στις επιθυμίες: αρκέσου στις μικρές χαρές! Αυτό είναι απόλαυση! Το Αντίθετο της είναι ο πόνος!» Αναφωνεί μια άλλη πλευρά.
Ο κόσμος των Αντίθετων Αντιθέτων. Αντίξοος, Αντιτιθέμενος, Άπειρος, Αχανής, Προκλητικός.  
Εκεί που όλα είναι πιθανά. Στην ψευδαίσθηση , όλα είναι πιθανά.
Η ψευδαίσθηση έχει απόψεις, προτιμήσεις, αναλαμπές, προκλήσεις, αλλαγές, προτιμήσεις, διεκδικήσεις, οπτικές, αλλαγές, ανταλλάγματα, Αντίθετα
Μόνο στην αλήθεια όλα είναι σταθερά.

Κλείνω πεισματικά τα μάτια , 
σφίγγω το μυαλό να κλειδώσει ο νους , 
μένω αφύσικα ακίνητη , 
αφύσικα αμέτοχη, 
εκλιπαρώ να πάω πίσω στην Πύλη του Όλον.

Ικετεύω για μέρες μα η Πύλη δεν εμφανίζεται.
Ποιος ικετεύει τελικά; Μήπως η ψευδαίσθηση είναι η αλήθεια;
Μήπως η Πύλη ήταν φαντασία;
Πως μπορεί όμως η αλήθεια να ζητά απόψεις ;  
Πως μπορεί η αλήθεια να ζητά τα Αντίθετα;
Συνεχίζω να εκλιπαρώ.
Μέχρι που τα Αντίθετα γίνονται τόσο δυνατά που υπάρχουν χωρίς τη συγκατάθεση μου.
Μέχρι που οι επιθυμίες γίνονται τόσο κραυγαλέες που κατακτούν την ψευδαίσθηση ολοσχερώς.
Κατακτούν την ύπαρξη που ορίζω σαν δική μου.

«Μερικές επιθυμίες
δεν ανήκουν ούτε στο εγώ ,
ούτε στην ψυχή.
Αιωρούνται αυτόνομες , σαν καλοθρεμμένα φαντάσματα
Περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή.
Σώσε με...»

Ικετεύω

Μα κανείς…

(συνεχίζεται)
Η Βασανιστική Διαφωνία των Αντωνύμων μέρος 2 - Κορίνα Κονταξάκη

-Η αδυναμία συντονισμού που εύχεσαι να φέρει οργή, αλλιώς φέρνει αβάσταχτο πόνο.
-Η άπειρη αγάπη της Πηγής που τη βιώνεις μόνο όταν γίνεις Αυτό.

-Η τραυματική μονοτονία να στηρίξεις όλη την ψευδαίσθηση.
-Η γενναιόδωρη ευκαιρία να φύγεις από το σώμα νικητής.

-Ο εγωισμός που διαβάζεται καινοτομία και η καινοτομία που διαβάζεται δογματισμός.
-Ένα συνωμοτικό χαμόγελο συνεννόησης.

-Η πεισματική άγνοια, για υψηλούς λόγους επιβίωσης.
-Η στιγμή που ένα απλό μοίρασμα γονατίζει την ψευδαίσθηση του ατομισμού.

-Ο φόβος του θανάτου, που είναι κατά βάθος φόβος της ζωής.
-Η αλλαγή που φέρνει το βίωμα του προσωρινού.

-Όλα αυτά που είναι καλύτερα επειδή κάποιοι είναι μακριά....
-Όλοι εκείνοι που είναι καλύτεροι επειδή είναι κοντά.

-Η τυραννική αχρηστία της σιωπής.
-Η στιγμή εκείνη που η σιωπή αποκαλύπτει τη χρυσή της αιτία.

-Ο διαπεραστική οδύνη γιατί ακόμα μια φορά, η ουσία δεν θα γίνει αντιληπτή.
-Εκείνος ο μοναδικός που αντιλήφθηκε , αλλά δεν θα το πει ποτέ.

-Η υλική δράση που επιμένει να απορροφάται από το αόρατο.
-Η εσωτερική αδράνεια που αποκαλύπτει τη δύναμή της, αργά και σταθερά.

-Ο πόνος που φέρνει η αποτυχημένη προσπάθεια να Αγαπήσεις.
-Η σημείο εκείνο που ανακαλύπτεις την προσωπική Της φύση.

-Όλα εκείνα που νόμιζες ότι κάηκαν, αλλά είχαν προσωρινά θαφτεί.
-Το παιδί που γελά δυνατά μέσα στο στήθος, χωρίς τα μπροστινά του δόντια, ενώ νόμιζες ότι μεγάλωσες.

-Οι επιθυμίες που σε σπρώχνουν, όταν θέλεις να βιώσεις την ακινησία.
-Οι επιθυμίες που σε διατηρούν, όταν η μόνη ελπίδα φαντάζει να είναι το τέλος.

-Η στιγμή εκείνη, που ξέρεις δεν θα επαναληφθεί.
-Μια καινούρια στιγμή που θα μείνει η μοναδική.

-Το βασανιστικό δίλημμα όταν τα αντίθετα κυριαρχούν.
-Η ακατάληπτη γαλήνη όταν τα αντίθετα πεθαίνουν.

-Τα μάτια εκείνα που σε κοιτούν κτητικά και επιμένουν να το διαβάσεις «αγάπη».
-Η ευγνωμοσύνη που προσφέρει η ελευθερία.

-Ο ασύλληπτος πόνος της αδυναμίας.
-Η ακατανίκητη δύναμη του μοιράσματος.

-Τα μάτια εκείνα που δεν θα έχουν ποτέ την ίδια έκφραση- γιατί έκλεισαν για πάντα.
-Μια οικεία, ακατανίκητη έκφραση που σου θυμίζει κάτι που δεν μπορείς να θυμηθείς.

-Η φτηνότητα της μαζικής αποδοχής
-Η λυτρωτική εμπειρία της ασημαντικότητας.

-Η αποδυναμωτική επιβολή της εξάρτησης
-Η μέρα που έχει νικηθεί ολοσχερώς.

-Τα ανυπόφορα
-Τα ,αντίθετα τους, υποφερτά.

YogaMahaRish Patanjali , sutra 2.33
πρακτική Pratipaksha Bhavana (αντίθετη στάση):
“Όταν οι σκέψεις δεν είναι οι επιθυμητές, συγκεντρωνόμαστε στο αντίθετο τους»

Μέρος 1ο εδώ

«Τα Απάνθρωπα»(Δεν είναι φιλοζωική πρωτοβουλία) - Κορίνα Κονταξάκη
Το σκουλήκι σέρνεται στο πεζοδρόμιο μετά τη βροχή
Ψάχνει να φάει
Ένας περαστικός το πατάει -σκουλήκι ήταν, δεν πειράζει
Ξεχνάει πως και εκείνος για φαΐ βγήκε
στο διάλειμμα του από μια δουλειά που απεχθάνεται.

Η γάτα τρίβεται στα πόδια του σουβλατζή
Κάποιοι τη φωνάζουν Νταίζη, άλλοι Φλάφι
«Είμαι δικιά σου»
γουργουρίζει και το εννοεί
Όπως το εννοεί και στην κυρά Μαρία που την αφήνει δίπλα στο τζάκι όταν κάνει κρύο.

«Νταίζη!!Μόνο για να τρως με θες»
Μουγκρίζει ο σουβλατζής
Ξεχνάει πως έχει δεσμεύσει τη γυναίκα του να μεγαλώνει τα παιδιά του χωρίς να την ποθεί πια.
«Φλάφι! Θα πάρω σκύλο που είναι πιο πιστός» Κλαίγεται η κυρά Μαρία
Ξεχνάει πως έχει αφήσει τη μάνα της μόνη στο σπίτι , γιατί ο άντρας της δεν θέλει την πεθερά του στα πόδια του.
Ξεχνάει πως ανέχεται τις απιστίες του γιατί νομίζει ότι δεν έχει που να πάει.
Ξεχνάει πως η μάνα της έχει έξτρα δωμάτιο που μένει μια άγνωστη που την προσέχει όχι από καθήκον, αλλά από ανάγκη.

Μια μέρα ένα αυτοκίνητο λιώνει το κεφάλι της Νταίζης (ή Φλάφι)
Είναι για μισή μέρα στο δρόμο μέχρι να χάσει εντελώς το σχήμα της
Να μη φαίνεται ούτε Νταίζη, ούτε Φλάφι
Μέχρι το βράδυ η Νταίζη (ή η Φλάφι) έχει γίνει μια κοκκινόμαυρη μάζα χωρίς όνομα ή ιδιότητα
Τη νύχτα γίνεται μεζεδάκι για τους αρουραίους .
Ο σουβλατζής περνάει και τους βλέπει να τρώνε τη μάζα
Δεν αναγνωρίζει την Νταίζη (Πως θα μπορούσε)
Αλλά αηδιάζει με τους αρουραίους που καθαρίζουν το πτώμα από το δρόμο
Ξεχνάει πως κι αυτός πτώματα τρώει
Μόνο που εκείνος δεν καθαρίζει τα αποφάγια.

Οι αρουραίοι μαλώνουν για το τελευταίο κομμάτι , και βγάζουν κραυγές σαν από ανθρώπινο ολοκαύτωμα.
Ο άντρας της κυρά Μαρίας ξυπνά, κοιτάει το παράθυρο και γίνεται μάρτυρας της μάχης
Παίρνει το όπλο και πετυχαίνει έναν αρουραίο
Αύριο θα είναι ο ήρωας της γειτονίας
Ένας αρουραίος λιγότερος εξ αιτίας του!
Ξεχνά να συγκρίνει τη μάχη του αρουραίου με τη μάχη του στο γραφείο , στο μπαρ που συχνάζει, στις συναντήσεις με τη πεθερά του.
Ξεχνά να συγκρίνει τις κραυγές των τρωκτικών με τις κραυγές που βγάζει όταν χάνει η ομάδα του στο γήπεδο.

Ένας άλλος γάτος κάνει την εμφάνιση του τώρα
Αλλά δεν τον θέλουν γιατί κατουρά στις γωνίες
«Διώξτε τον - βρώμισε ο τόπος!» Εκλιπαρεί κυρία του ρετιρέ.
Δεν ξέρει κανείς το όνομα της.
Ξεχνάει πως τα συσκευασμένα κινόα που αγοράζει για την ημερήσια της πρωτεΐνη ήταν το σπίτι δεκάδων αγριόγατων πριν γίνουν καλλιέργειες
Το ξεχνάει γιατί οι άνθρωποι δεν κατουρούν στις γωνίες όταν καταβάλουν τα δάση
Κατουρούν σε βιοδιασπαζόμενες τουαλέτες
Και βρωμάνε οι τουαλέτες μέσα στα δάση, όχι όμως τα δάση.

Ο γάτος τρέχει από πίσω μια γάτα
Πρώτη φορά τη βλέπουν στη γειτονιά
Μαλώνει με τον μαύρο γάτο του διπλανού τετραγώνου
Ο ένας χτύπησε στο μάτι και ο άλλος κουτσαίνει.
«μην τους ταΐζετε για να φύγουν , δεν μας άφησαν να κοιμηθούμε από τις φωνές τους»
Συνεχίζει η κυρία του ρετιρέ
Ξεχνάει πως έχει αυπνίες, όχι από τις φωνές των γάτων που διεκδικούν τα θηλυκά,
Αλλά γιατί κανείς δεν την έχει διεκδικήσει. Και φοβάται ότι ποτέ, κανείς δεν θα το κάνει.

«Υγεία πάνω από όλα!» της λέει πολλές φορές η κυρία Κούλα – η καφετζού της γειτονιάς. Πάσχει από καρκίνο και χρειάζεται κάτι παραπάνω από τη σύνταξη της, για τις χημειοθεραπείες.
Η κυρία του ρετιρέ την επισκέπτεται κάθε βδομάδα,
με το φλυτζάνι του πρωινού της καφέ,
κρυφά,
στην τσάντα της.
Έχουν μια πολύ ωραία συνεργασία.
Η κυρία του ρετιρέ της συμπληρώνει τα λεφτά για τις χημειοθεραπείες
και η κυρία Κούλα τις δίνει ελπίδες.

Μόνο που μια μέρα δεν κατάφερε να αγοράσει τις ελπίδες της.
Αντί για την κυρία Κούλα, βρήκε ένα φέρετρο.
Πέθανε χθες το βράδυ
Την ώρα που ο μαύρος γάτος , και αυτός που κατουρά στις γωνιές
Μαχόντουσαν για την θηλυκιά.
«γι αυτό δεν μπορούσα να κοιμηθώ…» ψιθυρίζει με λυγμούς η κυρία του ρετιρέ
(Έλλη, Έλλη τη λένε τελικά, το είπε κλαίγοντας στο σουβλατζή που έτρεξε να δει τι γίνεται)

Δίπλα στο φέρετρο ο μαύρος γάτος γλύφει το τραυματισμένο του μάτι
Και αναρωτιέται
Γιατί τόσοι λυγμοί
Απλά, για ένα φέρετρο,
με ένα νεκρό σώμα μέσα.
Αναρωτιέται γιατί τόσες ψυχές μαζεύτηκαν
Γύρω από ένα σώμα που δεν έχει πια ψυχή.  

Για λίγες μέρες,
Οι αρουραίοι , οι γάτοι και τα σκουλήκια
Θα ακολουθούν τα ένστικτα τους ελεύθερα.
Γιατί οι άνθρωποι μόνο θα φοβούνται
Να ζήσουν
και να πεθάνουν
σαν την κυρία Κούλα.


Κορίνα Κονταξάκη
"Η Ψευδαίσθηση του Διαχωρισμού" 

Prana - universal energy by Maro Papamichael
Our yoga philosophy teacher, defined prana as the vital energy necessary for us to function in the physical world.  She asked us to describe how we perceive it to be  through personal experience.  Language has its limitations because it has been created by humans in order to communicate on the level of the perceived, physical world and the scientifically proven one.  We cannot arrive at a full realisation of that to which the words point to, unless we have a direct experience of it.  For example, we may acquire a lot of encyclopaedic information about an orange, but unless we taste it, we will never really realise what an orange is. Words are only signposts.  If someone points to the moon and we just look at his finger, we will miss the moon, we will think the finger is the moon and we will not know what is naturally bright vs what is naturally dark.

Our teacher used the analogy of the lamp and electricity to explain what prana is.  A lamp cannot function without electricity, but electricity is not the lamp and the lamp is not electricity.  Likewise, our physical body cannot function without prana, but our body is not prana and we are neither prana nor our physical body. Prana is used in Hindu philosophy and is the Sanskrit word for “life force” or “vital principle” constructed from “pra” meaning movement and “an” meaning constant.  Prana is the universal sea of energy that infuses and vitalizes all matter.  Every atom, molecule, and cell is an extension of prana, just as waves are extensions of the sea that lies beneath them.  Prana is also the power that flows in all living forms and performs vital functions.  This is the life-force aspect of prana which possesses an inherent intelligence enabling it to carry out the life-sustaining processes.  When the life-force flows properly, the result will be a natural state of health and vitality.  This life force has been named by other traditions as “chi” or “spirit”.

Prana could then be described as the breath of God, of the Source, being the vital energy of the one source expanding and giving life to the many.  Having as its source the “One”, we may reason that there should be a balanced and properly functioning flow of prana in all animate and inanimate matter.  The fact that we need to know how to save and recharge our prana, means that we, humans, have somehow managed to get our species off the track of this harmonious, natural and balanced state of health and vitality. What has brought about our expulsion from the paradise of a blissful and harmonious state of existence?

The term “human being” is defined as “a man, woman, or child of the species homo sapiens, distinguished from other animals by superior mental development, power to articulate speech and upright stance.”  The development of thought was the evolutionary result of our species.  The following dictum said to originate from Pythagoras is relevant : “Consciousness sleeps in minerals, dreams in plants, wakes up in animals and becomes aware of itself in humans.”  A dog may cry when it is hungry or hurt, it may stop eating when it is sick, it jumps about wagging its tail whenever it sees its owner even if they were separated only for five minutes and this behaviour is always constant. The dog doesn’t carry about a mental commentary about its life. It has no opinion about itself or its master.  It doesn’t think that it is not pretty enough, or smart enough, or unlucky, that it doesn’t deserve love. It will never hold a grudge against its master for not taking it for a walk.  It just exists through its animal consciousness, in harmony with its natural instincts.

Humans, on the other hand, instead of using their mind as a tool, begin to identify with it developing at an early age, an image of themselves through thinking, based on their appearance, abilities, family status and the circumstances experienced while growing up, losing touch with their true nature, their inner body, the invisible thread that connects them with all of nature and other humans.  The illusion of a mind made self, the ego, results in an underlying sense of lack, of dissatisfaction, of never having enough. Incessant, unnecessary thinking disconnects humans from the power that each moment can offer, by disconnecting them from their inner energy force. Thoughts proliferate causing emotions such as fear,  stress, anxiety, which diminish prana energy and disrupt its free and balanced flow, resulting in physical and mental ailments.  Humans get caught up in the vicious circle of this imbalance.  Low energy levels affect our mood and may lead to bad nutritional habits, lack of exercise and addictions in our effort to cover up the uneasiness and feeling of insufficiency.  The resulting illnesses and medication then make it difficult to achieve the ideal balanced free flow of prana.

Realisation of our true innermost nature has the power to free us from this vicious circle and make it easier for us to return to balance.  This realisation may help us to use thinking only for practical purposes, not allowing our thoughts and the conditioning of our past, to define us.  We may then be able to choose the right practices to help us free ourselves from this dysfunctional state. I am convinced, from personal experience, that good nutritional habits, physical exercise and yoga practice, play an important role in disentangling us from this imbalanced state.  Physical contact with elements like the soil and water, being in places with  fresh clean air, flowers, plants, trees, or being in the company of animals, gives me a boost of energy, a sense of tranquillity and well-being. On the contrary, excessive use of electronic devices, pathetic tv viewing, noisy surroundings and excessive talking, or listening to other people’s excessive talking, especially negative talking, drain my energy. Yoga practice and swimming, has helped me to overcome the physical and psychological discomfort and consequences of a serious health issue I had a few years ago.  

Last night, after finishing the first page of my yoga philosophy class assignment on my tablet, I pressed the wrong button and the text was deleted.  My immediate reaction was overwhelming.  I felt my body heat rising dramatically, I started to sweat, over-breathe, felt faint and dizzy and fully drained of energy. I now realise I had a small panic attack.  Then something inside, like a neutral force, took control.  I sat upright with crossed legs and started doing the full breathing we do at our yoga practice.  In a few minutes, I felt better and decided to start writing my assignment patiently again from the beginning.  What had happened was the result of alarming thoughts caused by attaching excessive importance to my assignment.  From early childhood I developed the trend of being a perfectionist, competitive and strict on myself.  The fear of failure resulted in a stressful childhood and adolescence.  This state of mind and all fears and emotions, disrupt the free flow of prana and drain the body of this energy and the result is physical discomfort and the blockage of all creative capabilities .  Attaching absolute importance, instead of a relative one, to the end result of our actions,  is the work of our ego.

I am certain that by the recognition of the dysfunctional state and workings of our mind, the realisation of our inner self and the vital and powerful force of prana inside us and around us and by adopting the practices for saving and replenishing this force,  we can have access to a life of balance and to our creative capabilities, thus being able to receive and give, that which we were destined to give and receive during the course of our present lifetime.


Maro Papamichael 17/01/19